Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From us Областният управител на Благоевград разпореди проверка на речните корита и язовирите

Областният управител на Благоевград разпореди проверка на речните корита и язовирите

Областният управител Бисер Михайлов назначи междуведомствена комисия, която ще извършва проверки на техническото състояние на язовирите, включени в списъка на потенциално опасните язовири за 2015 г., утвърден от Министъра на вътрешните работи.
Комисията вече прави проверки на язовирите по поречията на реките Места и Струма на територията на област Благоевград, като досега са проверени водните обекти в Белица, Якоруда и Гоце Делчев. Днес комисията проверява техническото състояние на реките и язовирите на територията на община Хаджидимово, а на 09 и 10 ноември (понеделник и вторник) проверките продължават съответно в Гърмен, Сатовча, Банско и Разлог.
Комисията ще следи за проводимостта на речните легла, състоянието на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите – защитни диги, корекции на реки и отводнителни системи. Освен това комисията ще провери наличието и състоянието на локални системи за оповестяване на населението в непосредствено застрашените населени места, както и реда за информиране, при необходимост.
В комисията, с председатели заместник областните управители Асим Адемов и Анна Бистричка, участват експерти на Областна администрация, Басейнова дирекция, Напоителни системи, Областно пътно управление, Изпълнителна агенция по горите и др.
Планови проверки на техническото състояние на водоемите и проходимостта на речните корита се извършват два пъти годишно - пролет и есен, като комисията прави преглед на всички водоеми по поречията на реките с цел предотвратяване на риска от наводнения, а резултатите се вписват в протоколи и при констатирани несъответствия се издават предписания.