Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From us Обсъждане на Проекта на Националната здравна карта

Обсъждане на Проекта на Националната здравна карта

Областният управител Бисер Михайлов проведе работна среща за обсъждане на Проект на Национална здравна карта, принципно приет на 3 февруари 2016 г. и обявен на сайта на Министерството на здравеопазването. Важно за региона е, че Проекта на Национална здравна карта за област Благоевград води до няколко сериозни ограничения, които ощетяват болничната дейност на територията на област Благоевград. Заложените параметри и предложените промени не съответстват на приетата Областна здравна карта, изготвена съгласно утвърдената от МЗ Методика.
Вследствие на тези ограничения възникват проблеми с намаления брой болнични легла в различните болници. Извършено е драстично намаляване на броя на леглата за активно лечение от 1131 съществуващи, в Проекта на НЗК са 974, в отделенията по кардиология болничните легла са намалени от 80 на 10 броя, в отделенията по ортопедия и травматология от 30 на 10, в отделенията по анестезиология и интензивно лечение от 50 на 10 легла. Тревожно е още и премахването на леглата за лъчелечение в Онкологичната болница „Св Мина“. Областната здравна карта предвиждаше увеличение на леглата за лъчелечение от съществуващите към момента 13 на 33 броя, предвид възможността лечебното заведение да използва съвременно лечебно оборудване, осигурено с финансиране по европейски проект.
Областният управител изрази своята позиция относно проекта на Националната здравна карта и подчерта, че на първо място трябва да бъдат защитени интересите на пациентите, без да бъде ограничавано правото им на достъп до близки болнични заведения. Председателят на Районната колегия на Български лекарски съюз - д-р Съби Хаджиев изрази мнение, че доболничните нужди донякъде са задоволени в предложения проект, но болничната дейност е ощетена. Ако предложената за обсъждане Национална здравна карта се утвърди в този вид за областта, то това би довело до диспропорции и влошаване качеството на оказваната медицинска помощ. Д-р Хаджиев изрази готовност, че на предстоящия Национален съвет на БЛС, който ще се проведе на 19.02.2016 г., ще настоява да има корекции в частта на болничните дейности за нашата област.
Експертите от всички институции на срещата изразиха мнение, че болниците в региона ще бъдат превърнати в хосписи и на практика ще бъдат лишени от възможността да привличат специалисти.
Областният управител апелира към трите институции - Регионалната здравна инспекция, Регионалната здравноосигурителна каса и Районната колегия на Български лекарски съюз, които са пряко ангажирани със здравеопазването в региона, до 17 февруари да изпратят експертни становища, които да бъдат съобразени с действителните потребности на болниците , защото не бива да се заявяват примерен брой легла, които в последствие не се използват. „Не бива обаче да очакваме да се запази настоящето положение, защото реформи в сектора задължително трябва да има“, допълни г-н Михайлов.
Директорът на РЗОК - д-р Ивайло Димитров изрази становище, че проблемът рефлектира и при тях, защото след като НЗК бъде приета в този вариант ще зависи колко и с кого да бъдат сключени договори.
По повод принципния проект на Националната здравна карта, на 23 февруари ще бъде организирана нова среща, на която ще бъдат разгледани становищата от всички заинтересовани страни на територията на областта и ще се оформи единна позиция, която при всички случаи ще бъде съобразена с интересите на пациентите от област Благоевград.