Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Вътрешни правила
ВП - профил на купувача

Вътрешни правила по ЗОП


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация Благоевград

Утвърдени със Заповед на областния управител ОА-РК-425 от 03.11.2016 г.

Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки определят реда в Областна администрация Благоевград за:
прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
  • планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;
  • определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
  • получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците за разглеждане и оценка на офертите;
  • сключване на договорите;
  • проследяване изпълнението на сключените договори и приемане на резултатите от тях;
  • действията при обжалване на процедурите;
  • документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
  •  архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
  • поддържане на профила на купувача.