Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Протокол на Асоциацията по ВиК от 29.02.2016 г.

Протокол на Асоциацията по ВиК от 29.02.2016 г.

На 29 февруари 2016 г. се проведе първото редовно заседание за 2016 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Благоевград. Заседанието бе проведено в  Областна администрация Благоевград под председателството на областния управител Бисер Михайлов.
Дневен ред на заседанието:
1. Приемане на годишен отчет за 2015 г. на Асоциацията по ВиК
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2015 г. на Асоциацията по ВиК
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК за 2016 г.
4. Обсъждане и съгласуване Бизнес план за развитие "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Благоевград за 2016 г.
Приемане на решение за одобряване на проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, Благоевград.
5. Други
 
Протокол от първото редовно заседание за 2016 г.