REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

gerb s

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

flag bg

 

 

С Хартата на клиента
        Ръководството и служителите на Областна администрация Благоевград декларираме  своята ангажираност към целта, да бъдем съвременна администрация, която да е в услуга на гражданите и бизнеса, залагаща на принципи и процеси, определящи европейските стандарти в административното обслужване. Стремежът ни е, Областна администрация да отговоря на повишаващите се изисквания към държавната администрация, като с ефективна и ефикасна работа предоставяме високо качество на административното обслужване.
Настоящата Харта на клиента цели да предостави информация за принципите, които са в основата на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, правата на потребителите на услуги и процедурите за контрол от страна на клиентите  и защита на правата им.
Целите на Областна администрация Благоевград, по отношение на административното обслужване, са:

   • Повишаване качеството и ефикасността на работата по административното обслужване;
   • Повишаване на удовлетвореността на потребителите на услуги, отговорност и отчетност пред гражданите и бизнеса за качеството на административните услуги, чрез поддържане на съвременни методи за оценка;
   • Организиране и предоставяне на добро ниво на услуги и информация, относно видовете административни услуги, процедурите по заявяването, възможностите за контрол от страна на клиентите, каналите за достъп до информация;
   • Прозрачност в действията и решителност в борбата с корупционните практики.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Областният управител на Област Благоевград, съгласно правомощията му,  е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Ръководи и координира цялостната дейност на областната администрация, която според функциите и характера на дейността е структурирана в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осъществява прякото административно обслужване на физическите и юридически лица, осигурява организационната и техническа дейност в администрацията.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител в управлението на собствеността, в административния контрол и регионалното развитие.
Адрес и контакти на Областна администрация Благоевград:

   • пощенски код – 2700,  гр. Благоевград, площад „Георги Измирлиев” № 9;
   • Интернет страница на администрацията – www.bl.government.bg;
   • електронна поща, предназначена за въпроси относно административното обслужване - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

• телефони за контакт:
- (073) 88 14 01 – централа;
- (073) 82 70 112 – телефон за консултации, свързани с административното обслужване.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Областна администрация Благоевград  изпълнява общите и вътрешни стандарти за административно обслужване

    •  Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите;
    •  Конфиденциалност при обработка на жалби и сигнали;
   •  Равнопоставеност на всички потребители и предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения;
   •  Предоставяне на ясна, разбираема, пълна и актуална информация на потребителите;
   •  Прозрачност на процесите в административното обслужване;
   •  Коректност относно спазването на сроковете за извършване на всяка административна услуга;
   • Достъпни начини и различни канали за информация и подаване на предложения, оплаквания и похвали;
  • Осигуряване на достъпна среда и предразполагаща обстановка, където потребителите да получат дължимото внимание при административното обслужване;
   • Безпристрастност, обективност и честност при извършване на административната услуга;
   • Предоставяне на компетентни консултации на клиентите по отношение на предоставяните услуги;
   • Решителност в противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
   •  Системност в оценяването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и предприемане необходимите действия за повишаването ѝ чрез подобряване на административното обслужване.
 Очакваме от Вас, като потребители на административни услуги, партньорски взаимоотношения:
   •  Да бъдете честни;
   •  Да уважавате служителите на Областна администрация Благоевград;
  •  Административното обслужване да се възприема като непрекъснат процес на подобрение, за чиито успех и двете страни са еднакво важни;
   •  Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за извършването на исканата административна услуга.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на партера на сградата на администрацията – пл. „Георги Измирлиев” № 9.
Работното време на ЦАО е от 8.30 до 17.30 ч. без прекъсване.
Вие можете да подадете заявление за извършване на желаната от Вас административна услуга и да заявите начина, по който искате да получите отговора - по пощата или на ръка в  Центъра за административно обслужване. Ако Вие  посетите Центъра за административно обслужване, времето за чакане при получаване на информация или обработване на документи ще бъде по-малко от 15 мин.

Областна администрация предоставя комплексни административни услуги, съвместно с други администрации на територията на областта. При заявяване на комплексна административна услуга Вие може да подадете заявление във всяка администрация, участник в изпълнението ѝ. Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях могат да се подават в Центъра за обслужване на граждани, чрез лицензиран пощенски оператор или по факс.
Пълна и актуална информация за административното обслужване, административните услуги и комплексните административни услуги може да получите:

   • от Интернет страницата на Областна администрация;
   • в Центъра за административно обслужване на информационните табла и терминала;
   • от служителите в Центъра за административно обслужване.

При предоставянето на административните услуги, нашият стремеж е да спазваме нормативно регламентираните срокове за тяхното извършване и да Ви информираме своевременно за настъпили промени и обстоятелства.
В случай, когато интересите Ви попаднат извън компетентността на Областна администрация Благоевград, ще препратим вашия сигнал или предложение до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в 7-дневен срок.
Центърът за административно обслужване предоставя:

   • Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
   • Формуляри за заявяване на услуги;
   • Нашите служители ще Ви помогнат да получите желаната информация относно административните услуги;
   • Информация за състоянието на заведени преписки;
   • Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;

   • В Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;

   • В Центъра за административно обслужване може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;

Областна администрация Благоевград предоставя на клиентите си възможността за постоянен контрол върху изпълнението на преписки им през Интернет на http://online.bl.government.bg или на телефон (073) 82 70 11 на Центъра за административно обслужване.

ВАШАТА ОЦЕНКА Е КРИТЕРИЙ ЗА РАБОТАТА НИ
Мнението на гражданите и потребителите на услуги в Областна администрация Благоевград е изключително важно за нас и е база на оценката за качеството на административното обслужване. Вие може да изразите Вашето отношение, като по този начин участвате в процесите за подобряване на административното обслужване в администрацията ни.
Организация на работа със сигнали и предложения
В случаите, когато не сте удовлетворени от начина на обслужване или имате някакви оплаквания относно спазването на стандартите за административно обслужване поемаме ангажимента да регистрираме и оценим всяко Ваше предложение, оплакване или жалба във връзка с работата на Областна администрация Благоевград, както и сигнали, свързани с териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които Вие може да внасяте:

   • В Деловодството на Областна администрация Благоевград;
   • По пощата на адрес 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9
   • На имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
   • Да впишете в Книгата за мнения, предложения и сигнали;
   • Ако имате породени съмнения за корупционни действия, сигнализирате незабавно Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията или Комисията по превенция и противодействие на корупцията, като координатите им ще намерите на нашата Интернет страница;
   • Сигналите и предложенията, свързани с работата на териториалните структури на министерствата, се разглеждат от комисия, която ги приема, анализира и предлага на Областния управител да сезира компетентните органи.

Важно за потребителите е, да знаят, че анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат. При представени координати, ние ще разгледаме възможно най-бързо Вашия сигнал и ще Ви уведомим.
Ръководството и служителите са ангажирани с процеса на подобряване на административното обслужване, като се поддържа постоянна обратна връзка с потребителите на услуги, изпълнявайки вътрешни стандарти за проучване на удовлетвореността на клиентите. Резултатите се отчитат, анализират, докладват и предприемат съответни действия. Целта ни е да подобряваме качеството на работата си и да достигаме повишаващите се критерии на нашите клиенти.
Начини за допитване до потребителите
Потребителите могат да участват в процеса на оценка на административното обслужване чрез:

   • Анкетите, които ние представяме на Интернет страницата;
   • Попълвайки анкетна карта в Центъра за административно обслужване;
   • Изразявайки устно или писмено своята оценка.

Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители по предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване, както и за публикуване на анализите на оценките в нашата Интернет страница.
Настоящата Харта на клиента е отворена за изменения и допълнения, съобразно нормативните промени и изискванията на потребителите.

Настоящата Харта на клиента  влиза в сила от 15.05.2015 г., съгласно Заповед № ОА-РК-440 от 05.05.2015 г. г. на Областния управител на Област Благоевград и отменя Хартата на клиента утвърдена със Заповед № ОA-РК-674/02.11.2011 г.

logo adm