REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се на партера в сградата на Областна администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 8:30 до 17:30 ч. без прекъсване.
телефон: (073) 82 70 11

Центърът за административно обслужване предоставя:

 •     Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
 •     Формуляри за заявяване на услуги;
 •     Информация за състоянието на заведени преписки;
 •     Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;
 •     Чрез Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;
 •     В ЦАО може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;
 •     предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури.

Комплексно административно обслужване

 •      Информация за предоставяните комплексни услуги от администрацията може да намерите в раздел "Административни услуги";
 •      Информация за документите, които администрацията може да набира по служебен път са описани в процедурата на съответната услуга в раздел "Административни услуги";
 •      От 01.01.2016 г. в случай, че за изпълнение на кокретна административна услуга е необходимо "Удостоверение за наличие или липса на задължения", издавано от органите по приходите на НАП, компетентният орган за извършване на заявената услуга го набавя по служебен път.

Пълен текст: Вътрешни правила за административното обслужване

Съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград:

 •     Административните услуги, заявени към Област Благоевград, се извършват, като се спазва принципът на „едно гише” – едно място за достъп до услугите на администрацията;
 •     Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането и предаването на документите на гражданите се извършва в ЦАО;
 •     Искането за извършване на услугата се заявява в писмена форма или устна форма, когато заявената услуга позволява; (Протокол за устно заявена услуга; към формуляри на административните услуги).
 •     Искането за извършване на услуга може да се заявява по електронен път на е-поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с електронен подпис на заявителя или през лицензиран пощенски оператор;
 •     Искането се прави лично, чрез упълномощен представител или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо;
 •     Пред Областна администрация Благоевград потребителите на административни услуги могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации;
 •     Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, след което се регистрират по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5 и Правилата за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи в Областна администрация  Благоевград;
 •     Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в Областна администрация Благоевград;
 •     За исканията, подадени по пощата в извънработно време сроковете за вземане на решение от административния орган започват да се броят от следващия работен ден;
 •     Заплащането на дължимите такси на услуги от клиентите се извършва съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, в сила от 11.02.2011 г. (Приета с ПМС № 26 от 03.02.2011 г.) и Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на Министъра на финансите;
 •     Заплащането на дължимите такси за услугите, извършвани в Областна администрация Благоевград, могат да се платят на каса или с картово плащане на POS терминал в Центъра за административно обслужване, или по  банков път в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, BIC (SWIFT): UBBSBGSF , IBAN BG71 UBBS 8888 3104 0676 01 - транзитна сметка (приходи от такси, наеми и др.);
 •     При работа с клиенти служителите спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Областна администрация Благоевград с Хартата на клиента;
 •     Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване в ЦАО е не повече от 15 мин;
 •     Контрол за конкретна преписка може да се осъществява от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством справка за движението на преписката им на място в ЦАО, на телефон (073) 82 70 11 - Деловодство, на е-поща  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и през интернет на http://online.bl.government.bg;
 •     Предложения във връзка с конкретна административна услуга и административното обслужване се подават на електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., по пощата или в Деловодството на администрацията.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА МИНИСТЕРСТВАТА И НА ДРУГИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ
Във връзка със създадения нов чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. Комисията ще осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от АПК, като:

 •     приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 •   преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изисква от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 •    предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 •    информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 •    следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала;

Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде:

    Устна – на място в администрацията или на обявените телефони +359 (73) 82 70 11 и "Горещ телефон" – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите);
    Писмена:

1) В Центъра за административно обслужване – на партера на Областна администрация Благоевград;
2) по пощата на адрес - Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
3) на електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
4) на факс +359 (73) 88 14 03; 88 14 21.