Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Auctions
Auctions

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имоти - ПДС

Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем  на недвижими имоти - публична държавна собственост с административен адрес Благоевград, ул. "Свобода" №1, стаи 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217.   
 

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот (ЧДС)

   Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем  на недвижим имот - частна държавна собственост с административен адрес Благоевград, ул. "Иван Михайлов" №49, стая 322. 
Заповед ОА-ДС-112/12.04.2018 г.
 

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост

  Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем  на недвижим имот - частна държавна собственост с административен адрес Благоевград, ул. "Иван Михайлов" №49, стая 323.
 
Заповед ОА-ДС-111/12.04.2018 г.
 

Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот държавна собственост

 Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем  на недвижим имот - публична държавна собственост с административен адрес Благоевград, ул. "Свобода" №1.
Заповед ОА-ДС-110/12.04.2018 г.
 

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД            
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
 
№ по ред
Местонахождение на имотите
Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите
Депозит /лева/
Дата на търга
Час на търга
 
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1
872,00
Недвижими имоти – публична държавна собственост представляващи: девет броя помещения /стаи/ №204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217, с обща площ от 436,00 кв. метра, представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.10 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящи се на втори етаж от масивна административна сграда, описани в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година.
 
200,00
16.04.2018г.
10.00
           
Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност. 
Read more...
 

Заповед на областния управител за определяне на наемател за недвижими имоти - държавна собстевност гр. Петрич

 Заповед на областния управител за определяне на наемател на следните недвижими имоти – частна държавна собственост: Първи етаж от двуетажна масивна сграда с площ от 128,00 кв. метра, с идентификатор 56126.602.3712.1, находящ се в град Петрич, ул. „Тома Митов“ №3 и пристройка, представляваща самостоятелен обект с площ от 64,00 кв. метра с идентификатор 56126.602.3712.2 по КККР на гр. Петрич, за които е съставен Акт за частна държавна собственост №2398 от 10.12.2012г., под наем за срок от 5 /пет/ години. Горепосочените имоти са с предназначение за административна дейност. виж тук
 

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

  
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
№ по ред
Местонахождение на имотите
Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите
Депозит /лева/
Дата на търга
Час на търга
 
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1
312,00
Самостоятелен обект с идентификатор: 04279.621.34.1.3, с площ 100.00 /сто/ кв.м., представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, описан в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година;
200,00
27.03.2018г.
10.00
           
Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.
 
Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 26.02.2018 год. до 26.03.2018 год., включително в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер от 08.30 часа до 17.30 часа. Цена на тръжната документация – 40 /четиридесет/ лева с ДДС, вносима по сметка на Областна администрация Благоевград в БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC : BG85 BUIB 7837 3104 0676 01 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер, с картово плащане на POS терминал.
Read more...
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит
(лв)
Дата
на търга
час на
търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 226,56
Помещение /стая/ №322 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 и помещение /стая/ №324 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28, разположени на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описани в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година.
200,00 19.03.2018 г. 10:00
Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.
Read more...
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит
(лв)
Дата
на търга
час на
търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 75,52
Помещение /стая/ №323 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 разположено на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описано в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година.
200,00 20.03.2018 г. 10:00
Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.
 
Read more...
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – ЧДС

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

            На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2