Antoaneta Yancheva– Deputy Governor

 

antyancheva 17


Birthday: 30.01.1972

Education:
Master degree

Ivan Stoyanov– Deputy Governor

istoyanov2017

Birthday: 12.08.1969

Education:
Master degree