Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile Протоколи
Протоколи

Протокол № 1 от 25 януари 2018 г.

 Протокол № 1 от 25.01.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук ;
 

Предложение във връзка с ОП чрез публична покана 06-03-3/2015

Предложение във връзка с публична покана с предмет „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата общ. Петрич; ГКПП Златарево, общ. Петрич; ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград“  до класирания на второ място участник по обособени позиции № 1 и № 2  за сключване на договор:
Писмо № 06-03-4 от 16.02.2015 г.
 

Протокол на комисията по публична покана 06-03-3 от 23.01.2015

Протокол съгл. чл. 101, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане на публична покана  на обществена поръчка  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ЗА 2015 Г. В ЗОНАТА НА ГКПП КУЛАТА, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ЗЛАТАРЕВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО и ГКПП СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД“
Протокол на комисията
 


Page 2 of 2