Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile
Профил на купувача

Процедура по PRAG - Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОА Благоевград

Областна администрация Благоевград стартира тръжна процедура за „Извършване на ремонтни дейности в сградата на Областна администрация Благоевград“, с реф. № CB006.1.11.038-PP2-W. Тръжната процедура е част от изпълнение на проект "Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN" - CB006.1.11.038 с финансова помощ на Interreg - ИПП Програма за ТГС България – Македония 2014-2020. Тръжното досие е публикувано на следните интернет страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu/    www.bl.government.bg
Крайният срок за подаване на оферти е 04.09.2017, 17:30 ч. 
Възможна допълнителна информация или разяснения (въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu;  www.bl.government.bg)
Тръжната документация е на разположение ТУК


 
Regional administration Blagoevgrad is launching a tender procedure for Repairs in the building of Regional administration Blagoevgrad with Ref. № CB006.1.11.038-PP2-W. The tender procedure is under the implementation of project “Green building for common green future – GREEN” - CB006.1.11.038 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020. The tender dossier is  published on the following websites:
http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.bl.government.bg
 The deadline for submission of tender is 04.09.2017, 17.30 h. 
Additional information or clarifications (questions shall be published on the following websites:
http://www.ipa-cbc-007.eu/;  www.bl.government.bg)
The tender dossier is available HERE
 

06-03-3-2016 Предварително обявление за ОП

 
Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-3/26.02.2016 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план - сметки на дейностите; залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на реките; изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответните участъци.
 717058
 

06-03-1-2016 Предварително обявление за ОП

 
Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-1/26.02.2016 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Събирането, транспортирането, физикохимичното третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда, съхранение на опасни химични вещества на територията на Област Благоевград.
2. Доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за 2016-2017 г.
3. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план - сметки на дейностите.
 717056
 

Освободени гаранции декември 2015

Договор / Номер и дата на сключване
Предмет на договора
Изпълнител /доставчик
Размер на освободената гаранция за изпълнение / лв.
РК-4/19.02.2015
ГКПП Кулата
Иван Трендафилов ЕТ
480,20
РК-5/19.02.2015
ГКПП Златарево
Иван Трендафилов ЕТ
396,50
РК-6/19.02.2015
ГКПП Ст. Лисичково
Иван Трендафилов ЕТ
141,90
РК-7/19.02.2015
ГКПП Илинден
Пас трейд
193,60
   


Page 3 of 6