Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile
Профил на купувача

Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти в ОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект"

 Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти в ОП по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности, заложени в проект "Защита от наводнения", утвърден от областния управител на 02.03.2018 г.
виж тук
 

Решение № 1 от 20 февруари 2018 г.

 Решение № 1 от 20.02.2018 г. по публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции виж тук
 

Протокол № 3 от 14 февруари 2018

Протокол № 3 от 14.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;
 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол"

9072900 - преписка в АОП
Обява  с предмет на поръчката:
Упражняване на инвеститорски контрол за обект „ Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „защита от наводнения“ възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, участък от река Струма преди моста на Е- 79 при км. 378+128 след гр.Симитли. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич".

Документация

Обява - сканирана изтегли
Документация за участие - сканирана изтегли
Документация за участие - doc формат изтегли
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9073190
Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук
Договор РР-12 от 30 март 2018 г. към публикацията
 

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП относно отваряне на ценови предложения в публичното състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект "Защита от наводнения"
Виж тук
 


Page 2 of 6