Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From country Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

www.mrrb.government.bg
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020. Програмата е една от общо  петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които Република България ще участва през периода 2014-2020 г. - Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция, Програма за ТГС Румъния – България и Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония.
Териториалният обхват  на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.
Общият размер на средствата по програмата възлиза на 129 695 569 евро, от които 110 241 234 евро от ЕФРР и 19 454 335 евро национално съфинансиране от двете държави.
Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси (ПО): ПО 1 Конкурентен и иновативен трансграничен регион; ПО 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; ПО 3 Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност; ПО 4 Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и ПО 5 Техническа помощ. Управляващ орган ще бъде Министерство на икономиката, инфраструктурата, корабоплаването и туризма на Гърция, а Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще изпълнява функциите на Национален орган.  Основният офис на Съвместният секретариат ще остане в гр. Солун, Гърция.
Проектите, които ще могат да кандидатстват за финансиране по програмата  трябва да включват поне по един партньор от двете държави.  Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации които не генерират печалба (в т.ч. местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; здравни заведения; културни институции; обществени центрове/читалища; регионални агенции по заетост; неправителствени (НПО) или нестопански организации образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружение от две или повече от изброените).
Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена през ноември 2015 г.