Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From country Първи форум по проект "Т.Е.А.М. - Заедно постигаме повече“ в София

Първи форум по проект "Т.Е.А.М. - Заедно постигаме повече“ в София

В дните 30 ноември – 02 декември 2016 г., в София, се проведе първият от предвидените шест Регионални форума по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.
Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Участие във форума взеха над 50 представители на национални институции и техни териториални структури, областни и общински администрации, граждански организации, неформални групи, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, местни представителства на КЗД, социални партньори, др. от Югозападен район за планиране, който обхваща областите София, Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник. Участваха също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка.  Регионалният форум обедини компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. Участниците бяха запознати с проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП) като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите, между всички заинтересовани страни и на всички равнища. Фокусът в дискусионната част беше поставен върху функционирането на Платформата на местно равнище. Обсъдени бяха предизвикателствата пред местния консултативен процес, ползите от диалог за решаването на най-належащите проблеми, потребностите с оглед осигуряването на платформа за провеждане на ефективни разговори, срещи, консултации с участието на всички ангажирани в процеса на интегриране на ромите страни на местно равнище.
В обучителната част на форума бяха представени четири основни теми. Особено важна бе темата за разработване, изпълнение и наблюдение на регионални/местни планове за действие за интегриране на ромите в изпълнение на НСРБИР. Успешният процес следва да осигурява участието на всички ангажирани институции, организации и местна общност. Заложените в плановете мерки и други местни интеграционни инициативи може да намерят финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Програмата за развитие на селските райони и други източници. Участниците получиха подробна информация за възможностите за финансиране в другата основна тема от форума. Интегрирането на принципите на недискриминация в политиките за социално приобщаване на уязвими групи, вкл. роми, бе следваща тема. Представените резултати от изследвания очертаха съществуващите социални дистанции и негативни стереотипи спрямо ромската общност, които са пречка пред равноправно участие в обществения живот. За преодоляването им бяха споделени добри практики. Интерес сред участниците предизвика и темата за успешната комуникация, тъй като комуникационните умения играят важна роля за провеждане на успешен диалог и консултативен процес със заинтересованите страни. Комуникационните планове в подкрепа на интеграционните мерки са добър инструмент за текущо информиране на местната общност и разпространение на позитивни послания. За популяризиране на местните инициативи за интегриране на ромите са необходими и умения за работа с медиите.
Форумът даде възможност на участниците, представители на различни заинтересовани страни, да се запознаят, да обменят мнения, опит и добри практики, да повишат информираността, ангажираността и уменията си по представените теми, да научат за проекта и да участват на практика в Националната ромска платформа. Участниците изразиха положителна оценка за съдържанието и организацията на форума.
Публичните събития по проекта ще продължат на местно равнище със следващия Регионален форум за участници от Северозападен район за планиране, предвиден за дните 25-27 януари 2017 г.