Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From region Заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район

Заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район

Областният управител Бисер Михайлов оглави два комитета за наблюдение на оперативните програми и две тематични работни групи за разработването им за периода 2014-2020 г. Това стана на съвместно заседание, на 16 и 17 декември, на  Регионален съвет за развитие и на Регионален координационен  комитет на Югозападен район. Участие взеха представители на министерства, областни управители кметове на общини, общински съветници, представители на национално представените организации, синдикати. 
Областният управител на Благоевградска област беше избран за титуляр на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., негов заместник е кмета на община Банско Георги Икономов.
Изборът на Бисер Михайлов за титуляр на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ е заради факта, че област Благоевград се нарежда на трето място, след София град и Софийска област, по изпълнение на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. Усвоените средства по ОП „Околна среда“ са в размер на 204 400 885 лв. Реализираните по-мащабни проекти са: „Подготовка на инвестиционен проект на Регионално депо - Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци“; Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна“; „Проектиране на напорен водоем 7 000 куб. м. за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград“; „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна и канализационна мрежа в кварталите „Струмско“, „Грамада“ и „Баларбаши“, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на Благоевград“ и „Реконструкция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. „П. Яворов“ гр. Благоевград“. Бисер Михайлов поема като титуляр на Регионалния съвет за развитие и Комитет за наблюдение на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., негов заместник е кметът на община Радомир Р. Иванова. 
Като представител на изпълнителната власт реализиращ секторните политики на местно ниво и координиращ изпълнението на Областната стратегия за развитие и в частност на общинските планове за развитие, Бисер Михайлов беше избран и за титуляр на две тематични работни групи за разработване на оперативните програми за периода 2014-2020 г. – по Оперативна програма „Региони в растеж“, чиято основна цел е осигуряване на устойчив и балансиран икономически растеж и създаването на нови работни места чрез инвестиции в сферата на енергийната ефективност, индустриалните зони, туризъм, пътна инфраструктура и по  Програма за Трансгранично сътрудничество Република България - Република Македония.