Republic of Bulgaria
  • Български (България)

Orders

Orders ЗАПОВЕД
№ ОА-АДМ-40 Благоевград, 29.01.2015 г.

Със Заповед ОА-АДМ-40 от 29.01.2016 г. областният управител определи за пожароопасен сезон, в горските територии на област Благоевград, периода от 01.02.2016 до 30.11.2016 г. Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АДМ-40/29.01.2016 г. 

 


ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-1065
Благоевград, 27.11.2015 г.
на областния управител във връзка с очаквани значителни валежи на територията на областта за предприемане на незабавни мерки за осигуряване на проводимостта на критичните участъци на речните корита, укрепване на защитни съоръжения, наблюдение на участъците от пътната инфраструктура, при които има вероятност за свличане на земни маси и други превантивни действия. 
ОА-РР-1065 от 27.11.2015 г.

ЗАПОВЕ
Д
№ ОА-РР-546
Благоевград, 10.07.2015 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит на територията на област Благоевград. ОА-РР-546 от 10.07.2015 г.
 
ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-301
Благоевград, 04.03.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, чл. 6, ал. 4 от Вътрешните правила за студентски стажове в Областна администрация Благоевград областният управител издаде заповед ОА-РК-489 от 15.06.2015 г. за определяне на координатори за подготовката и организиране на студентските стажове.

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-301
Благоевград, 04.03.2015 г.
На основание чл. 137, ал. 1 от Закона за горите за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на Област Благоевград областният управител издаде заповед 
за определяне периода от 01.03.2015 до 30.10.2015 г. за пожароопасен сезон в горските територии на област Благоевград
ОА-РР-301/04.03.2015 г.