Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Home Legal Documents Regulations

Regulations

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


1. Конституция на Република България;
2. Административно процесуален кодекс;
3. Закон за администрацията;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за административните нарушения и наказания;
6. Закон за държавната собственост;
7. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
8. Закон за достъп до обществена информация;
9. Закон за защита на личните данни;
10. Закон за защита срещу дискриминацията;
11. Закон за защита на класифицираната информация;
12. Закон за електронния документ и електронния подпис;
13. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията;
14. Закон за защита на личните данни;
15. Закон за защита срещу дискриминацията;
16. Закон за защита на класифицираната информация;
17. Закон за електронния документ и електронния подпис;
18. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
19. Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
20. Наредба за административното обслужване;
21. Закон за електронното управление и наредбите към него;
22. Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
23. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
24. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
25. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
26. Закон за местните избори;
27. Закон за избиране на народни представители;
28. Закон за избиране на членове на на европейския парламент от Република България;
29. Закон за обществените поръчки;
30. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки;
31. Закон за устройство на територията;
32. Закон за общинската собственост;
33. Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи;
34. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 


 
Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги: 
 • Конституция на Република България;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за администрацията  ;
 • Устройствен правилник на областните администрации  ;
 • Закон за административните нарушения и наказания ;
 • Закон за държавната собственост  ;
 • Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост  ;
 • Закон за достъп до обществена информация ;
 • Закон за защита на личните данни  ;
 • Закон за защита от дискриминацията ;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Закон за електронния документ и електронния подпис;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията ;
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди  ;
 • Закон за електронното управление и наредбите към него;
 • Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  ;
 • Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти  ;
 • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 • Закон за обществените поръчки ;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за общинската собственост;
 • Закон за регионалното развитие  ;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Изборен кодекс 
Наредби

1. Наредба за административното обслужване 
2. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  
3. Наредба за провеждане конкурсите на държавните служители  
4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили 

Вътрешни нормативни актове 
 • Вътрешни правила за етично поведение на служителите в Областна администрация - Благоевград
 • Вътрешни правила за организация и дейността на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана
 • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград
 • Вътрешни правила за студентските стажове в Областна администрация Благоевград