Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects
Projects

Представиха проекта „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн“

PROJECT: “GREEN BUILDING FOR COMMON GREEN FUTURE – GREEN”

На 3 април 2017 г., в Благоевград се проведе втората пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще - ГРИЙН“ CB006.1.11.038.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014 – 2020 – CCI 2014TC16I5CB006 и е на обща стойност 398 436,31 евро, като бюджетът за Областна администрация – Благоевград е 182 950,88 евро.
Водеща организация по проекта е Центърът за развитие на Източен планов региона  (ЦРИПР), а проектен партньор е Областна администрация Благоевград.
Специфичната цел на проекта е опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния район.
По проекта ще бъдат санирани сградата на общинска администрация Кочани и част от сградата областна администрация Благоевград. Целта е да бъде увеличена енергийната ефективност на двете сгради и изграждане на „зелена“ инфраструктура.
Read more...
 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНИ СГРАДИ ЗА ОБЩО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ – ГРИЙН“

 

PROJECT: “GREEN BUILDING FOR COMMON GREEN FUTURE – GREEN”

На 3 април 2017 г. от 11.30 ч.,  в комплекс „Омон“, гр. Благоевград., ще се проведе пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн“.
Проектът е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014 – 2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Договор № РД-02-29-225/17.10.2017 г. и предвижда изпълнение на енергийно – ефективни мерки в сградата на Областна администрация Благоевград и сградата на община Кочани, Република Македония.
Партньори по проекта са Областна администрация Благоевград и Център за развитие на Източен планов регион, Република Македония. 
На срещата ще присъстват Областният управител на област Благоевград Валери Сарандев, кметът на община Кочани Ратко Димитровски, ръководителят на Центъра за развитие на Източен планов регион Драгица Здравева, екипът за управление на проекта, представители на заинтересованите страни, медии и гости. 
Общата стойност на проекта е 398 436, 31 евро, като бюджетът за Областна администрация Благоевград е 182 950, 88 евро, а продължителността му е 24 месеца. 
 В рамките на пресконференцията ще бъдат представени основните мерки и дейности, които ще бъдат реализирани в процеса на изпълнение на проекта, заложените индикатори и очаквани резултати, както и положителния ефект от проекта в трансграничния регион. 
 
 

Финална пресконференция на Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Служители от Областна администрация Благоевград  участваха днес в заключителна  пресконференция за отчитане на резултатите от Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014 г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
Read more...
 

Финал на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“

        Днес 16.01.2015 г. в сградата на  Университетска база „Бачиново“ се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“.  Проектът има за цел по-активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка с местните политики и мерки за интеграция на ромите.
Това е първият проект за съвместно сътрудничество на Областна администрация Благоевград и сдружение ЛИДЕР във връзка с интеграция на ромите на  територията на област Благоевград. 
На пресконференцията присъстваха заместникът на областния управител Бисер Михайлов - Анна Бистричка, представители на инициативни групи от общини в Благоевградски регион,  представители на местните власти, екипът и партньорите по проекта. 
Read more...
 

Успешно приключи проект на Областна администрация по ОП „Административен капацитет“


 
Заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ се проведе на 17 септември 2014 г. от 10.30 ч. в Конферентната зала на Областна администрация.
Проектът е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-15/10.01.2014 г. от Оперативна програма “Административен капацитет“, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Read more...
 

Стартова пресконференция за Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

На 16 септември в конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе пресконференция за стартиране на Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност  67 133лв.
Г-жа Атанасова, главен секретар на ОА представи основната цел на проекта, която е насочена към повишаване на професионалната квалификация на служителите от областна администрация – Благоевград , усъвършенстване на административния и професионалния капацитет на служителите за повишаване на качеството на административното обслужване.
Основните дейности по проекта са обучения по английски език в Института по публична администрация за 25 служители и обучения по гръцки език с външен изпълнител за нива А1 и А2 за 15 служителя .
Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Предстояща заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект по ОПАК

  
Областна администрация Благоевград - бенефициент по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) ще проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ по ОПАК.
Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-22-15 от 10.01.2014 г. и се изпълнява по приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.
Пресконференцията ще се проведе на 17 септември 2014 г., (сряда) от 10.30 часа, в Заседателната зала на Областна администрация, ет. 1, пл. „Георги Измирлиев“ 9.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Успешно приключи проект по ОП "Административен капацитет"

 opak.jpg - 18.25 Kb
Днес, 23 юли на заключителна пресконференция се представиха резултатите и постигнатите цели при изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност” на стойност 62 448 лв.
20140723_114139.jpg - 41.81 KbВ рамките на проекта се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; разбиране и представа за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; повиши се капацитета на областната администрация за стимулиране на иновации, подобряване на физическата среда, укрепване на местната икономика и местния пазар на труда. Заложените цели по проекта, които бяха постигани чрез специализирани обучения и курсове, бяха представени от ръководителя на проекта инж. Георги Пасков.
Обучителната програма за служителите на Областна администрация бе разработена в съответствие с европейската и национална политика за подобряване на институционалния и административен капацитет по „Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” и „Управление на отпадъците – европейски практики и норми”- обучение, проведено в Института по публична администрация.
 инвестиционните процеси по Оперативна Програма Регионално Развитие ос „Устойчиво градско развитие”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Приключи успешно етап по проект на ОПАК

Приключиха обученията по проект на ОПАК за повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация Благоевград. В периода 30 юни - 4 юли се проведе последното от модулните обучения на служителите на Областна администрация Благоевград по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“,   Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Обучението бе на тема Комуникативни умения на английски език, на което взеха участие 5 служители на ОА Благоевград.
От началото на месец март се организираха и проведоха общо 81 човекообучения в Института по публична администрация, по 16 теми, групирани в 4 модула, изцяло разработени съобразно служебните задължения и отговорности на служителите. Служителите от специализираната и общата администрация преминаха обучения по прилагането на АПК и ГПК, стратегическо планиране, управление и развитие на човешките ресурси, системи за управление на информационната сигурност на административното звено, комуникационни умения, управление на собствеността, изграждане на публичен имидж и др.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 13-22-15/10.01.2014 г. е на стойност 37 554,00 лв. и е със срок на изпълнение 9 месеца.
До края на срока на проекта предстои организирането на финална пресконференция, на която ще бъдат отчетени изпълнението на заложените индикатори и постигнатите резултати.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 
 

Служители от администрацията бяха обучени по „Ключови компетентности“

opak.jpg - 18.25 Kb
kk-2014.jpg - 71.82 KbЗавърши успешно първият етап от специализираните обучения по проект „Областна администрация – компетентна и мотивирана в услуга на гражданите, Договор ЦА 12-22-19/19.07.2013 г. по ОП „Административен капацитет“.
Четиридесет и пет служители преминаха обучение по лидерство, креативни методи, мениджмънт, екипност.  
Продължава изпълнението на дейностите по проекта с предстоящите обучения по чуждоезиково обучение и работа със специализирани софтуерни продукти. Целта на проекта е да се подобри административния капацитет с повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3