Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Областната и общински администрации в Пирински регион – с подобрена координацията и партньорство при провеждане на политики за регионално развитие

Областната и общински администрации в Пирински регион – с подобрена координацията и партньорство при провеждане на политики за регионално развитие

 

Областна администрация Благоевград изпълни успешно проект „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”
Областна администрация Благоевград финализира изпълнението на проект, финансиран по ОПАК, в партньорство с общините Сандански, Петрич, Банско, Гоце Делчев, Струмяни, Гърмен, Симитли и Кресна.
За подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград беше изготвено многомодулно проучване за изготвяне на анализи, на базата на които се формулираха препоръки относно обществените очаквания за подобряване на координацията и сътрудничеството в процесите на стратегическото планиране и управление, потребностите и приоритетите. За постигане на заложената цел по проекта се проучиха и внедриха добри практики на страни – членки на ЕС. В областна администрация и общините, проектни партньори беше изготвена и оценка за изпълнението на общинските планове за развитие на целевите общини. На тази база се разработиха правила за мониторинг на изпълнението на политики. Анализът на икономическото и социалното състояние на област Благоевград и целевите общини даде основа за подготовка на актуална информация за следващия планов период.
На широки обществени форуми се фиксираха основните моменти при стратегическото планиране и управление в публичния сектор, обмениха идеи и предложения за ефективно стратегическо планиране и управление. Представители на администрациите, проектни партньори повишиха квалификацията си чрез специализирани обучения за Хърватския модел за разработване на стратегия и Макроикономически аспекти на стратегическото планиране.
За изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати, паралелно с проведените обучения, семинар и кръгли маси, беше създаден и сайт „Е-дискусия” /форум/ по стратегическо планиране и управление на местно и областно ниво - място в интернет пространството, където експертите по стратегическо планиране могат да обменят мисли и да решават конкретни казуси. Сайтът осигурява достъп и до всички документи, разработени в изпълнение на проекта.
Общата стойност на проекта е 259 379,41 лева. Дейностите са реализирани с изключително добро качество, а изпълнението е струвало с 30% по-малко от договорираните средства. „Това стана възможно благодарение на проведените прозрачни тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта, както и упражнения мониторинг – предварителен, текущ и последващ към изпълнителите на съответните дейности”, отбеляза ръководителят на проекта Ваня Чобанова.  
„Това е един от успешните проекти на Областна администрация, защото ние затвърдихме доброто си партньорство с общините. Този проект беше показно за това как можем съвместно да си помогнем в работата. А така, както се реализира, е пример за това как се работи в Областна администрация по проектите по ОПАК.
През последните пет години, през програмен период 2007-2013 Областна администрация Благоевград е реализирала проекти по Оперативна програма „Административен капацитет” за 1 400 000 лева, отбеляза главният секретар на Администрацията Дияна Атанасова. „Вярвам, че добрият екип на областна администрация ще работи със същия хъс и през следващия програмен период 2014-2020, през който програмата ОПАК вече ще бъде „Добро управление”, допълни Атанасова.
 
Проект „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”, на стойност 259 379,41 лева, е финансиран по договор №А 10-13-24/06.06.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.