Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Областна администрация Благоевград повишава компетентността и мотивацията на служителите си в услуга на гражданите

Областна администрация Благоевград повишава компетентността и мотивацията на служителите си в услуга на гражданите

Стартира изпълнението на проект „Областна администрация Благоевград - Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”.
Целта на проекта за усъвършенстване на административния и професионалния капацитет на служителите за повишаване на качеството на административното обслужване и за усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите за по-ефективно управление и работа на областната администрация ще се постигне чрез провеждането на специализирани обучения, които ще бъдат обвързани със спецификите на отделните звена в администрацията и функциите, които изпълняват- координатор.

В изпълнението на проекта служители на администрацията ще преминат обучения по делова комуникация и етикет, държавен протокол и церемониал, административна стилистика, административно обслужване, оценка на риска. Спциализираният курс ще се проведе в Института по публична администрация.
Обученията са избрани на базата на заявки от страна на служителите и ръководството на областната администрация, обвързани са със спецификите на отделните звена в администрацията и функциите, които изпълняват, както и с длъжностните характеристики и работните планове на служителите.

В допълнение за повишаване на квалификацията, слуъжителите на Областна администрация ще преминат и специализирани обучения за развитие на ключови компетентности с надграждане познанията им по английски език и работа със специализирани софтуерни продукти, съобразно слециализацията на служителите в администрацията.
Предвидените  дейности в проекта, пълно и точно кореспондират със заложените цели– насочени са изцяло към удовлетворяване на потребностите на целевите групи. Успешното изпълнение и постигането на заложените резултати от проекта ще доведе до повишаване на професионалната квалификацията на служителите и ще осигури по-ефективно и качествено изпълнение на задълженията им.
Проект „Областна администрация Благоевград - Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите” е финансиран по договор №: ЦА 12-22-19/19.07.2013г. на стойност 88 846,80лева по ОПАК, Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 год., Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”