Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Областна администрация Благоевград повишава административния капацитет за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност

Областна администрация Благоевград повишава административния капацитет за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност


Стартира изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност”, финансиран по ОПАК по договор № ЦA12-22-30/29.07.2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, на стойност 62 448, 52 лева.

Ръководителят на проекта инж. Георги Пасков представи на пресконференция дейностите, които ще бъдат изпълнени в по проекта за постигане на заложените цели.
С изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност” ще се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; ще се изградят умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; ще се изгради разбиране и представа  за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; 

ще се повиши капацитета на областната администрация за интегрираното планиране на териториите в областта и ще я подготви за  инвестиционните процеси по Оперативна Програма Регионално Развитие  ос „Устойчиво градско развитие”.
17 служители от Областна администрация Благоевград ще преминат специализирани обучения по Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” и обучение в Института по публична администрация - Управление на отпадъците – европейски практики и норми.
Чрез курса на обучение, служителите в администрацията ще усъвършенстват методите за прилагане принципите за устойчиво градско развитие; за прилагане устойчиви политики и методи при планирането на територията и разработката на стратегическите документи и планове за развитие в следващия програмен период; да имат ясно познание относно политики и методи за устойчиво градско развитие; да познават и прилагат метод за оценка на устойчиви градски структури при планирането на територията.
Очакваните от изпълнението на проекта резултати са за повишаване на разбирането на принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури и повишаване на капацитета на областната администрация за интегрираното планиране на териториите, което ще допринесе за по-ефективното приложение и изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие в общините на територията на областта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”