Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Заключителна конференция

Заключителна конференция

 
Днес 13 декември се проведе заключителната пресконференция по проект „Системата на човешките ресурси – фактор за доброто управление на служителите в администрацията”, Договор № 10-25-14/04.04.2012г. по схема за финансиране по приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01,4.
Обща стойност на проекта е 153 524 лева.
Целева група бяха служители и лица на ръководни длъжности от Областна администрация – Благоевград.
С реализирането на проекта се постигна подобряване управлението на човешките ресурси и внедряване на нови методи за управление на персонала в областна администрация – Благоевград, като:
 - Повишаване капацитета на служителите от областна администрация – Благоевград чрез внедряване на съвременни методи при управление на човешките ресурси, използвани в работата на партньора.
 - Създаване на подходяща среда за кариерно развитие на служителите в администрацията по примера на добри практики от префектура – Солун.
 - Повишаване мотивацията на държавните служители за по-ефективна администрация.
 В изпълнение на проекта се реализираха успешно основните дейности:
·        Проучване и анализ на управлението на човешките ресурси в Областна администрация – Благоевград.
·        Провеждане на дискусионен форум за отчитане резултатите от направеното проучване.
·        Изготвяне на проучване и анализ на добри практики в Областна администрация – Солун в сферата на ефективното управление на човешките ресурси.
·        Провеждане на кръгла маса между представителите на префектура – Солун и Областна администрация – Благоевград за отчитане на резултатите и обсъждане на системите за управление на човешките ресурси в двете администрации.
·        Провеждане на обучение за лица на ръководни длъжности в Областна администрация – Благоевград за внедряване на добри практики  и съвременни инструменти при управление на човешките ресурси, използвани в префектура – Солун.
·        Провеждане на обучение за лица на ръководни длъжности в Областна администрация – Благоевград за внедряване на добри практики  и съвременни инструменти при управление на човешките ресурси, използвани в префектура – Солун.
·        Разработване и внедряване на методика за постоянно приложение на одит на управление на персонала.
·        Изработване и отпечатване на Аналитичен доклад на проекта с проведените дейности и въведените и приложени добри практики.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”