Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Продължават обученията по проекта на Областна администрация Благоевград за повишаване квалификацията на служителите

Продължават обученията по проекта на Областна администрация Благоевград за повишаване квалификацията на служителите

opakproj.jpg - 16.13 Kb
 
Продължават дейностите по проекта „Подобряване на административния капацитет на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, Договор № 13-22-15/10.01.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Към настоящия момент са проведени общо 9 обучения от предвидените в 4-те тематични модула и са обучени 49 служители.
През настоящата седмица се провежда обучението на тема „Прилагане на Гражданския процесуален кодекс“ в Института по публична администрация, на което ще вземат участие трима служители на администрацията.
Предстои провеждането на още 7 обучения през юни и юли 2014 г.
Всички теми са прецизно подбрани, съобразно вменените в длъжностните характеристики задължения и отговорности на служителите.
Общата цел на проекта е подобряване на административния капацитет на Областна администрация Благоевград за по-висока ефективност на публичните услуги.
Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели:
 Повишаване на експертния потенциал на служителите в Областна администрация Благоевград съобразно функционалната им компетентност и
 Компетентно и качествено изпълнение на професионалните задължения на служителите с цел подобряване на административното обслужване и повишаване удовлетвореността на потребителите на публични услуги.
Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до подобрена професионална компетентност на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения и подобрен административен капацитет на Областна администрация, ефективна, компетентна и ориентирана към потребностите на хората и бизнеса, администрация.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”