Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Нов проект по ОПАК одобрен за финансиране

Нов проект по ОПАК одобрен за финансиране

Областна администрация Благоевград спечели нов проект по Приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет „Компетентна и ефективна администрация“ на ОПАК. Проектът „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от ОА Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ е с продължителност 9 месеца, а  договорът за безвъзмездна финансова помощ  на стойност 67 113,77лв. се сключи на 10 май 2014год.
Основните дейности по проекта - обучения по английски и гръцки език, са насочени към  необходимостта на служителите при реализирането на множеството партньорства в сферата на териториалното и траснгранично сътрудничество в района.  Резултатите от проектните дейности ще доведат до изпълнението на мерките заложени в основните национални и регионални стратегически документи, водещи до подобряване на административната ефективност, включително на регионално и местно ниво.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”