Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Приключи успешно етап по проект на ОПАК

Приключи успешно етап по проект на ОПАК

Приключиха обученията по проект на ОПАК за повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация Благоевград. В периода 30 юни - 4 юли се проведе последното от модулните обучения на служителите на Областна администрация Благоевград по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“,   Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Обучението бе на тема Комуникативни умения на английски език, на което взеха участие 5 служители на ОА Благоевград.
От началото на месец март се организираха и проведоха общо 81 човекообучения в Института по публична администрация, по 16 теми, групирани в 4 модула, изцяло разработени съобразно служебните задължения и отговорности на служителите. Служителите от специализираната и общата администрация преминаха обучения по прилагането на АПК и ГПК, стратегическо планиране, управление и развитие на човешките ресурси, системи за управление на информационната сигурност на административното звено, комуникационни умения, управление на собствеността, изграждане на публичен имидж и др.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 13-22-15/10.01.2014 г. е на стойност 37 554,00 лв. и е със срок на изпълнение 9 месеца.
До края на срока на проекта предстои организирането на финална пресконференция, на която ще бъдат отчетени изпълнението на заложените индикатори и постигнатите резултати.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”