Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Стартова пресконференция за Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Стартова пресконференция за Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

На 16 септември в конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе пресконференция за стартиране на Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност  67 133лв.
Г-жа Атанасова, главен секретар на ОА представи основната цел на проекта, която е насочена към повишаване на професионалната квалификация на служителите от областна администрация – Благоевград , усъвършенстване на административния и професионалния капацитет на служителите за повишаване на качеството на административното обслужване.
Основните дейности по проекта са обучения по английски език в Института по публична администрация за 25 служители и обучения по гръцки език с външен изпълнител за нива А1 и А2 за 15 служителя .
Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”