Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Успешно приключи проект на Областна администрация по ОП „Административен капацитет“

Успешно приключи проект на Областна администрация по ОП „Административен капацитет“


 
Заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ се проведе на 17 септември 2014 г. от 10.30 ч. в Конферентната зала на Областна администрация.
Проектът е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-15/10.01.2014 г. от Оперативна програма “Административен капацитет“, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Пресконференцията бе открита от главния секретар на Областна администрация г-жа Дияна Атанасова, която подчерта важността на проекта и очерта добрите резултати от неговото изпълнение.
На пресконференцията присъстваха представители на медиите, служители на Областна администрация и представители на изпълнителите.
Ръководителят на проекта старши експерт Красимира Иванова в презентация представи общата и специфичните цели на проекта, целевите групи, постигнатите резултати и всички изпълнени индикатори по проекта.
В процеса на изпълнението на проекта бяха организирани и проведени 4 модулни обучения в Института по публична администрация, организирани по тематична насоченост за служителите в отделните функционални направления на Областна администрация. Модул 1 „Регионално развитие“, разработен за служителите от функционално направление регионално развитие, Модул 2 „Правни аспекти на административната дейност“ - за служителите, ангажирани с процесуалното представителство, административния контрол и управлението на държавната собственост, Модул 3 „Финанси и счетоводство“ - за служителите отговарящи за финансово-счетоводната дейност в администрацията и Модул 4 „Ефективно управление“ - за служителите на ръководни и експертни длъжности. Темите на обученията бяха прецизно подбрани, съобразно вменените в длъжностните характеристики служебни задължения на служителите.  Служителите подобриха компетенциите си в областта на стратегическото планиране и управление, прилагането на ГПК и АПК, надградиха уменията си в областта на управлението и оценка на изпълнението, информационната сигурност и управлението на собствеността, подобриха опита си в презентационните си умения и комуникациите си на английски език, изграждането на публичен имидж, управлението на човешките ресурси в администрацията и изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия.  Общият брой на темите, включени в отделните модули са 16 а получените от служителите на Областна администрация удостоверения са общо 82 бр.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”