Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Финална пресконференция на Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Финална пресконференция на Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Служители от Областна администрация Благоевград  участваха днес в заключителна  пресконференция за отчитане на резултатите от Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014 г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
Основната цел на проекта бе насочена към повишаване на професионалната квалификация на служителите от Областна администрация Благоевград, усъвършенстване на административния и професионалния им капацитет с цел повишаване  качеството на административното обслужване. В рамките на  проекта бяха реализирани чуждоезикови обучения по английски език в Института по публична администрация  и по гръцки език с външен изпълнител, като бяха обучени 44 служители:
• Английски език за юристи – 5 служители;
• Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс)  - 10 служители;
• Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения на английски език – 12 служители;
• Английски език за работа с европейските институции – 17 служители.
След проведена процедура по ЗОП за външен изпълнител бе избрана Езикова школа АСТОНИ, като 2 групи по 15 служители преминаха обучение по гръцки език на нива А1 и А2, общо 200 учебни часа.
Всички служители на администрацията успешно преминаха обученията и получиха сертификати.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”