Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Работна среща по изпълнението на проект

Работна среща по изпълнението на проект

На 13.06.2012 г. в Областна администрация Благоевград се проведе работна среща във връзка с изпълнение на Договор №РР-53/23.12.2011 г. между Областна администрация Благоевград и „Класик Дизайн“ ЕООД с предмет - отпечатване на идейник/наръчник „Менторство”, „Коучинг”, ”Мотивационни техники” и „Управление на времето”: Наръчник за една добра практика в администрацията на образованието и здравеопазването”. В срещата взеха участие и експертите по човешки ресурси от работна група по изготвяне на идейника, назначена със Заповед №ОА-РР-20/13.01.2012г. на Областния управител на област с административен център гр. Благоевград.
Разработването и отпечатването на идейника е в рамките Дейност 7 на Проект „Повишаване ефективността на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007–2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04.
Ролята на наръчника е да обобщи теоретичните и практически вариации на обучителните тренинги в рамките на проекта в едно атрактивно и забавно учебно пособие, като целта е това да бъде четиво за всеки от целевата група и да се превърне в своеобразна настолна книга по ефективно управление на човешките ресурси.
Целта на срещата бе да се представи степента на разработване на наръчника, както и да бъдат уточнени подробности относно неговото отпечатване.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.