Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция по проект

На 19 ноември 2012 г. /понеделник/ в Областна администрация Благоевград се проведе заключителна пресконференция по Проект „Повишаване ефективността на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г., бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04., схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Проектът с бенефициент Областна администрация Благоевград, който предстои да приключи на 26.11.2012 г., е с продължителност от 18 месеца и бюджет на стойност 161 449,48 лева. Целта на проекта е подобряване управлението на човешките ресурси в административните структури от областта на образованието и здравеопазването в област Благоевград, чиито целеви групи са служители по човешки ресурси в РЗОК /Районна здравноосигурителна каса/, РЗИ /Регионален здравна инспекция/, РИО /Регионален инспекторат по образование/, ТП на НОИ /Териториално поделение на „Национален осигурителен институт”/ от област Благоевград, служители в общинските администрации, отговарящи за образованието и здравеопазването в област Благоевград и служители на ръководни длъжности в РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от област Благоевград.
На пресконференцията екипът на проекта, който се състои от ръководител, координатор, юрист, технически сътрудник и счетоводител – експерти по управление на проекти от Областна администрация Благоевград, представи резултатите, постигнати по проекта. Участие в събитието взеха ръководители и служители на териториални ведомства – целеви администрации по проекта и фирми – изпълнители по проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.