Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects
Projects

Нов проект по ОПАК одобрен за финансиране

Областна администрация Благоевград спечели нов проект по Приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет „Компетентна и ефективна администрация“ на ОПАК. Проектът „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от ОА Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ е с продължителност 9 месеца, а  договорът за безвъзмездна финансова помощ  на стойност 67 113,77лв. се сключи на 10 май 2014год.
Основните дейности по проекта - обучения по английски и гръцки език, са насочени към  необходимостта на служителите при реализирането на множеството партньорства в сферата на териториалното и траснгранично сътрудничество в района.  Резултатите от проектните дейности ще доведат до изпълнението на мерките заложени в основните национални и регионални стратегически документи, водещи до подобряване на административната ефективност, включително на регионално и местно ниво.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Продължават обученията по проекта на Областна администрация Благоевград за повишаване квалификацията на служителите

opakproj.jpg - 16.13 Kb
 
Продължават дейностите по проекта „Подобряване на административния капацитет на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, Договор № 13-22-15/10.01.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Към настоящия момент са проведени общо 9 обучения от предвидените в 4-те тематични модула и са обучени 49 служители.
През настоящата седмица се провежда обучението на тема „Прилагане на Гражданския процесуален кодекс“ в Института по публична администрация, на което ще вземат участие трима служители на администрацията.
Предстои провеждането на още 7 обучения през юни и юли 2014 г.
Всички теми са прецизно подбрани, съобразно вменените в длъжностните характеристики задължения и отговорности на служителите.
Общата цел на проекта е подобряване на административния капацитет на Областна администрация Благоевград за по-висока ефективност на публичните услуги.
Read more...
 

Започват обученията по проекта на Областна администрация Благоевград за повишаване квалификацията на служителите

На 13 и 14 март ще бъде проведено първото обучение по проекта на Областна администрация Благоевград  „Подобряване на административния капацитет на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, Договор № 13-22-15/10.01.2014 г.
Проектът  предвижда  организиране и провеждане на 4 модулни обучения в Института по публична администрация за служителите на Областна администрация. Одобрени  са  16 теми от каталога на Института по публична администрация  за 2013 г.
Read more...
 

Заключителна конференция

 
Днес 13 декември се проведе заключителната пресконференция по проект „Системата на човешките ресурси – фактор за доброто управление на служителите в администрацията”, Договор № 10-25-14/04.04.2012г. по схема за финансиране по приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01,4.
Обща стойност на проекта е 153 524 лева.
Read more...
 

Областна администрация Благоевград повишава административния капацитет за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност


Стартира изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност”, финансиран по ОПАК по договор № ЦA12-22-30/29.07.2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, на стойност 62 448, 52 лева.

Ръководителят на проекта инж. Георги Пасков представи на пресконференция дейностите, които ще бъдат изпълнени в по проекта за постигане на заложените цели.
С изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност” ще се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; ще се изградят умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; ще се изгради разбиране и представа  за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; 

Read more...
 

Областна администрация Благоевград повишава компетентността и мотивацията на служителите си в услуга на гражданите

Стартира изпълнението на проект „Областна администрация Благоевград - Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”.
Целта на проекта за усъвършенстване на административния и професионалния капацитет на служителите за повишаване на качеството на административното обслужване и за усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите за по-ефективно управление и работа на областната администрация ще се постигне чрез провеждането на специализирани обучения, които ще бъдат обвързани със спецификите на отделните звена в администрацията и функциите, които изпълняват- координатор.

Read more...
 

Областната и общински администрации в Пирински регион – с подобрена координацията и партньорство при провеждане на политики за регионално развитие

 

Областна администрация Благоевград изпълни успешно проект „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”
Областна администрация Благоевград финализира изпълнението на проект, финансиран по ОПАК, в партньорство с общините Сандански, Петрич, Банско, Гоце Делчев, Струмяни, Гърмен, Симитли и Кресна.
За подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград беше изготвено многомодулно проучване за изготвяне на анализи, на базата на които се формулираха препоръки относно обществените очаквания за подобряване на координацията и сътрудничеството в процесите на стратегическото планиране и управление, потребностите и приоритетите. За постигане на заложената цел по проекта се проучиха и внедриха добри практики на страни – членки на ЕС.
Read more...
 

Дейности по проект в подкрепа на трудовата заетост


На 5,6 и 7 март 2013 г. се проведе 3 дневно посещение на група български безработни граждани в Серес, Гърция по проект „ Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“, финансиран по
 програма: „Европейско Териториално сътрудничество“ Гърция – България 2007 -2013 г. Целта на посещението бе резултат от дейността – Консултантски сесии, да се информира групата за възможните варианти за работа в района.  Българските групи посетиха една конференция и една работна среща, които бяха организирани от ТЕИ Серес (партньор по проекта). Бяха презентирани темите : „Изследване за трудовата мобилност и недекларираната работа между Гърция и България“,  „Изследвания за възможностите в развитието на българско и гръцко предприемачество“,   както и обобщени резултати и оценки от Консултативните сесии, които бяха проведени в Hu.R.Ma офисите. 
На работната среща групите получиха информация за уеб портала и съвместно с гръцките партньори създадоха свои акаунти в официалния сайт на проекта www.hurma.eu.
 

Заключителна пресконференция по проект

На 19 ноември 2012 г. /понеделник/ в Областна администрация Благоевград се проведе заключителна пресконференция по Проект „Повишаване ефективността на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г., бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04., схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Проектът с бенефициент Областна администрация Благоевград, който предстои да приключи на 26.11.2012 г., е с продължителност от 18 месеца и бюджет на стойност 161 449,48 лева.
Read more...
 

Областният управител Костадин Хаджигаев и зам.- префектът на централна Македония за Област Серес – Йанис Моисядис откриха Консултативен център в Благоевград

Лентата прерязаха г-н Костадин Хаджигаев и г-н Йанис Моисядис В сградата на Областна администрация Благоевград , официално бе открит Консултативен център по Оперативна програма за "Европейско териториално сътрудничество" Гърция - България 2007 - 2013 г. с наименование „Между регионален мениджмънт на човешките ресурси“.
По същия Проект предстои откриване на Консултативен център и в град Серес. Двата офиса ще си партнират и обменят информация за свободни работни места в Област Благоевград и Област Серес, ще улесняват комуникацията между работодателите и гражданите, фирмите и институциите.
Областният управител Костадин Хаджигаев и зам.- префектът на централна Македония за Област Серес – Йанис Моисядис прерязаха лентата на Консултативния център.
Read more...
 


Page 2 of 3