Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects
Projects

Полезно партньорство между Област Благоевград и Префектура Серес

 
Следващата седмица ще бъде открит Консултативен център в сградата на Областна
администрация Благоевград. Офисът се намира на 1-вия етаж – стая 111. Предстои откриването на такъв Консултативен център в град Серес. Двата офиса ще си партнират и обменят информация за свободни работни места в Област Благоевград и Префектура Серес, ще улесняват комуникацията между работодателите и гражданите, фирмите и институциите. С дейността си офисите ще спомагат за преодоляване на негативната тенденция за наемане на работници без трудови договори и без социални осигуровки. Проектът е насочен към граждани регистрирани в Бюрото по труда – партньор по Проекта.     
Read more...
 

Работна среща по изпълнението на проект

На 13.06.2012 г. в Областна администрация Благоевград се проведе работна среща във връзка с изпълнение на Договор №РР-53/23.12.2011 г. между Областна администрация Благоевград и „Класик Дизайн“ ЕООД с предмет - отпечатване на идейник/наръчник „Менторство”, „Коучинг”, ”Мотивационни техники” и „Управление на времето”: Наръчник за една добра практика в администрацията на образованието и здравеопазването”. В срещата взеха участие и експертите по човешки ресурси от работна група по изготвяне на идейника, назначена със Заповед №ОА-РР-20/13.01.2012г. на Областния управител на област с административен център гр. Благоевград.
Read more...
 

Работна среща по проект

Днес, 12 юни 2012 г., в сградата на Областна администрация Благоевград се проведе работна среща във връзка с изпълнение на Договор №РР-15/13.02.2012 г. между Областна администрация Благоевград и ЕТ „Антон Михайлов“ с предмет създаване на действащ интернет сайт „Е-дискусия /форум/ по-модерно управление на човешките ресурси в администрацията от сферите на образованието и здравеопазването” и действащи подстраници към интернет страниците на 14-те общински администрации от Област Благоевград.
Целта на срещата бе да се представи степента на разработване на интернет страницата и да бъдат уточнени подробности относно публикуването й, съобразно предвидените срокове.
Read more...
 

Предстояща работна среща по проект „Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“

На 24 и 25 април 2012 г. в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград ще се проведе първа работна среща между участниците в проект „Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“.
В срещата ще участват представители на Префектура Серес – регион Централна Македония – водещ партньор, Регионална служба по заетостта – Благоевград, Институт за висше образование – Серес – TEI, Институт за образование и мениджмънт – Благоевград и Областна администрация Благоевград.
Партньорите ще направят отчет на извършената работа  и ще се начертаят следващи стъпки по дейностите за цялостното изпълнение на проекта.
 

Работна среща в Париж в изпълнение на проект по ОПАК

В периода 02 – 06.04.2012 г. в град Париж, Република Франция се проведе работна бенчмаркетинг-среща в изпълнение на Дейност 8: „Организиране и провеждане на работна, бенчмаркинг-среща между служителите от звената по ЧР от РЗОК, РЦЗ, РИО, РИОКОЗ, ТП на НОИ от Р България и друга страна – членка на ЕС“ в рамките на Проект „Повишаване ефективността на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007–2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04.
В срещата взеха участие 6 служители по човешки ресурси от РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от Област с административен център Благоевград и Областна администрация Благоевград. Работно посещение се проведе в Национална школа по публична администрация /ENA/ с висши френски държавни служители, които запознаха българските си колеги с работата на френската държавна администрация по отношение процеса на управление на човешките ресурси в двата сектора на образование и здравеопазване.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
 

Областна администрация Благоевград кандидатства с нов проект към Международен фонд Козлодуй

Областна администрация Благоевград разработи и внесе ново проектно предложение към Международен фонд Козлодуй на стойност 100 674,46 евро. Проектът предвижда мерки за енергийна ефективност в административната сграда, в която са разположени  пет администрации  на регионални структури – Областна администрация, РЗОК, ОИТ, КУИППД и КНСБ. Основните цели са насочени към  намаляване на  енергопотреблението в административната сграда чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност,  подобряване на  условията и микроклимата на работа на служителите и потребителите на административни услуги, намаляване на вредните емисии, изхвърляни в атмосферата.
 


Page 3 of 3