REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Strategies and Plans

Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г.

Изготвянето на областни програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските и областните планове/програми за енергийна ефективност (ОПЕЕ) целят да се допринесе за повишаването на ЕЕ в обектите, областна и общинска собственост, да се реализира ефективно и ефикасно използване на енергийните ресурси, да се намали енергопотреблението и отделянето на вредни емисии, както и политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна в рамките на определените области и общини.

Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ), подлежащи на изготвяне от органите на държавна и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служат за постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента на стратегическо планиране, да се подпомогне на местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна ефективност има ролята на прогнозен документ относно необходимите инвестиции за реализиране на икономия на енергия в крайното енергийно потребление чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, от една страна, а от друга – на стратегически документ, имащ за цел намирането на варианти за осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на този вид мерки.

Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г.

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г.

Настоящият доклад представлява междинна оценка на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград е приета с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.07.2013 г. Периодът на разработване и одобрение на Областната стратегия е съобразен със законовите и нормативни изисквания относно последователността на разработване на документи в областта на регионалното развитие.
Оценката е възложена от Областна администрация Благоевград и е осъществена през ноември - декември 2017 г. от екип от експерти на Прайм Консултинг ЕООД.
Оценката има за цел да отговори на изискванията на Чл. 33., ал.1 и ал.2 на Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), съгласно, които Областните стратегии са предмет на предварителна, междинна и последваща оценка. Една от основните задачи при извършване на текущи оценки се състои във възможността за идентифициране на основни проблеми, свързани с изпълнението на публични програми и да се оцени напредъка по изпълнение на поставените цели. Констатациите от оценката следва да служат за взимане на стратегически управленски решения.

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.

Настоящата актуализация на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г. е разработен за остатъка от програмния период (до декември 2020 г.), чрез изготвяне на актуализиран документ за изпълнение, който я допълва . Съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, Областните стратегии се актуализират при следните условия.
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на областната стратегия;
5. при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.
Основните причини за актуализация на изпълнението на ОСРР е изпълнението на препоръките от доклада за извършена Междинна оценка ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г., обхващаща периода 2014-2017 г. Настоящият актуализиран документ за изпълнение на Стратегията отчита изводите и препоръките от осъществената оценка на изпълнението и външната и вътрешна съгласуваност на целите и приоритетите за развитие на областта.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.

РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г.

 

green2017

ВЪВЕДЕНИЕ
Енергията е основния източник на жизнена сила на нашето общество и определящ фактор за бъдещото развитие в социално-икономическия живот. Динамичните климатични промени налагат цялостна промяна в мисленето на хората по отношение рационалното използване на ресурсите и ограничаване на вредното въздействие, в
следствие на човешка намеса, върху околната среда. Нейното съхранение е от ключово значение за живота на бъдещите поколения.
Енергийната сигурност е изведена като основен приоритет на ЕС и ключов елемент в програмен период 2014 - 2020 г.
В тази връзка изготвянето на стратегия, която да информира оторизираните лица в трансграничния регион, взимащи решения на регионално и местно ниво, за състоянието и перспективите за развитието на политиките в областта на ЕЕ и ВЕИ, е в унисон с европейската политика и подкрепя усилията на държавите-членки в борбата с негативните последствия от измененията в климата.
РЕС служи като обща стратегическа рамка на трансграничния район.
Документът е основен инструмент за прилагане на всички мерки за енергийна ефективност и производство на енергия от ВЕИ в региона, което, от една страна, ще допринесе за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата, и от друга страна, ще ограничи отрицателните въздействия от изменението на климата. РЕС е средносрочен стратегически документ, който ще подкрепи усилията на местните власти в Благоевградска област, Република България и
Източния планов регион на Република Македония за намаляване на потреблението на енергия в обществените сгради и подобряване на координацията и методологията на дейностите в областта на EE и ВЕИ.
Основание за разработване
Настоящият документ е изготвен във връзка с изпълнението на Дейност 9 – Регионална Енергийна Стратегия по проект № CB006.1.11.038-PP2-S3 с наименование "Зелени сгради за общо зелено бъдеще - ГРИЙН", който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония.
Партньори по проекта са област Благоевград и Център за развитие на Източен планов регион на Република Македония – с център община Щип, град Щип.
Основната цел на стратегията е постигане на устойчиво използване на енергийните ресурси на трансграничния регион и намаляване на емисиите парникови газове в същия, чрез изпълнение на дейности по енергийна ефективност за подобряване на управлението на обществените сгради, и оказване на методическа подкрепа на общините в трансграничния регион.

РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. изтегли