Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Административни услуги

Административни услуги


Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД


Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането на заявленията за услуги се извършва в Центъра за административно обслужване още...
  За платените услуги, Областна администрация Благоевград предоставя възможност и за картови плащания на POS терминал в Центъра за административно обслужване.

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба.
към ИИСДА

Държавна собственост

  към ИИСДА Наименование на услугата  
ОА1.1 1985 
Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
ОА1.2 1973
Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
 формуляр 
процедура 
ОА1.3 1970
Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
ОА1.4 1978
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"
 формуляр 
 
процедура 
ОА1.5 2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост
ОА1.6 1971 Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
формуляр 
процедура 
ОА1.7  1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
ОА1.8  1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
ОА1.9  1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
ОА1.10 1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
ОА1.11 1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
ОА1.12 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
  2529 
Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
      формуляр 
    Декларация (чл.313 от Наказателния кодекс) декларация 
Регионално развитие и териториално устройство

ОА2.1  1961  Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
ОА2.2  1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение заявление
 процедура
ОА2.3  1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план заявление
процедура
ОА2.4  1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община заявление
процедура
ОА2.5  1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  заявление 
процедура
 формуляр
ОА2.6  1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  заявление 
процедура
 формуляр
ОА2.7  1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване заявление
процедура
формуляр 
ОА2.8  1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
ОА2.9  2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  формуляр 
процедура
ОА2.10  1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
ОА2.11  1976 Презаверяване на разрешение за строеж формуляр
процедура
ОА2.12  1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията  заявление
 процедура
ОА2.13  1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект  заявление
процедура
формуляр
ОА2.14  1969 Регистриране на технически паспорт на строеж заявление
процедура
ОА2.15  1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  заявление 
процедура
ОА2.16  1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации  
процедура
ОА2.17  1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство заявление
процедура
формуляр
   2469        Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост       заявление 
процедура 
                 
Забележка: За административни услуги ОА1.8, ОА1.11 и ОА1.12 изискването за "актуалност" на скицата отпада за имоти в землищата на населените места с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри.  
Комплексни административни услуги
                          
К_ОА1.1
Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
 
К_ОА1.2
Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
 
 
 формуляр
заявление_КАО
процедура
К_ОА1.3
Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 
№ /ИСИДА  НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
 2134  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2)
 2133  Издаване на удостоверение за трудов стаж (УП3)

Съгласно чл. 14б, ал. 2, т. 6 от Наредбата за административното обслужване пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Заявление за обезщетение във връзка с изграждането на АМ "Струма"  Формуляр на заявление
Декларация на собственици на имоти във обезщетение във връзка с изграждането на АМ "Струма" Формуляр на декларация

Подаване на молба за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления - Молбите се подават от гражданите в двумесечен срок от влизането в сила на съответния акт по чл.12 от ЗПФКПП, по утвърден от министъра на правосъдието образец на молба и списък с необходимите документи за разглеждане. Същите следва да бъдат подадени, чрез областния управител по настоящ адрес на пострадалия, който в 7-дневен срок ги препраща до Министерство на правосъдието или до Националния съвет към Министерство на правосъдието  изтегли молба и приложения (Интернет страница на Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)