РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Обяви

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора в района на ТП Държавно горско стопанство „Симитли”.

„Агролеспроект” ЕООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство „Симитли”.

Списък на имотите придобили характеристиките на гора

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.

Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.

Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.

В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В предложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.

Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър - за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Заповеди на директора на РДГ Благоевград за забрана на достъпа до горски територии - Сандански и Разлог

Със Заповеди № РД05-201, РД05-202, РД05-203, издадени на 04.10.2019 г. от директора на РДГ Благоевград инж. Сашко Попов се забранява достъпът и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектирани зони:

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Сандански" тук;

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Разлог" тук;

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Елешница" тук.

Заповед на директора на РДГ Благоевград за забрана на достъпа до горски територии

Със Заповед № РД05-174/17.09.2019 директорът на РДГ Благоевград инж. Сашко Попов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете :

- ПЛСР - Ласкарево - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР - Мелник - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР Склаве - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР - Хотово - на територията на ТП ДГС "Сандански".

Виж заповедта

Заповед № РД05-174/17.09.2019

Заповед на Регионална дирекция по горите - Благоевград

Със Заповед № РД05-158/21.08.2019 директорът на РДГ Благоевград инж. Георги Янкулов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете - с. Аврамово, общ. Якоруда.

Заповед № РД05-158/21.08.2019

Обяви Menu

Обяви Menu

Обяви Menu