РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Делегирани правомощия  към зам. областните управители

Правомощията и ресорите на Заместник областния управител 
съгл. Заповед ... на областния управител
І. Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:
1. Социална политика и заетост;
2. Енергетика;
3. Туризъм;
4. Информационни технологии и съобщения;
5. Здравеопазване;
6. Държавна собственост;
7. Регионално развитие;
8. Земеделие и храни.
ІІ. Правомощия съобразно определените ресори:
1. Подпомага провеждането на държавната политика в общините и координира връзката на Областния управител със следните общини: Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич.
2. Предлага проекти на стратегически приоритети, цели, решения, свързани с вземането на ръководни решения.
3. Информира Областния управител за резултатите от обмена на информация с политическите кабинети на членовете на Министерски съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика.
4. Координира и осъществява връзките на Областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
5. Осъществява правата и задълженията на Областния управител по ЗОСОИ.
6. Участва като заместник на Областния управител и отговаря за дейността на следните областни съвети и комисии:
• Областен съвет за енергийно и устойчиво развитие;
• Областен съвет за развитие;
• Комисия по заетостта;
• Областен съвет за тристранно сътрудничество по въпросите на трудовите   и непосредствено свързаните с тях отношения;
• Епизоотична комисия;
• Обществен съвет към Областния управител на Област Благоевград;
• Областен съвет по етническите и интеграционните въпроси;
7.Председателства комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани;

Правомощията и ресорите на Заместник областния управител 
съгл. Заповед ..... на областния управител

І. Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:

1. Икономика;
2. Инвестиционни дейности;
3. Култура и образование.
4. Околна среда и води;
5. Младежки дейности и спорт;
6. Отбрана, вътрешна сигурност и обществен ред;
7. Транспорт.

 ІІ. Правомощия съобразно определените ресори:

1. Подпомага провеждането на държавната политика в общините и координира връзката на Областния управител със следните общини: Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен, Белица, Разлог, Якоруда, Банско, Хаджидимово.
2. Предлага проекти на стратегически приоритети, цели, решения, свързани с вземането на ръководни решения.
3. Информира областния управител за резултатите от обмена на информация с политическите кабинети на членовете на Министерски съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика.
4. Координира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
5. Участва като заместник на Областния управител и отговаря за дейността на следните областни съвети и комисии:
-   Областна комисия „Военни паметници“;
-   Обществен съвет за противодействие на корупцията;
-   РКС по охрана на горите, дивеча и рибата;
-   Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Благоевград;
-   Областен съвет по сигурността;
-   Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб;
-   Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми.

Правомощия на зам. обл. управител Menu

Правомощия на зам. обл. управител Menu