РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 06-03-3/23.01.2015 Г. 9038298 към АОП

Областният управител на Област Благоевград обявява обществена поръчка за услуга чрез публична покана с предмет „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата общ. Петрич; ГКПП Златарево, общ. Петрич; ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград“

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ЗА 2015 Г. В ЗОНАТА НА ГКПП КУЛАТА, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ЗЛАТАРЕВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО и ГКПП СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД“
Обществената поръчка е с четири отделно обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата, общ. Петрич”;
Обособена позиция № 2 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Златарево, общ. Петрич”;
Обособена позиция № 3 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово”.
Обособена позиция № 4 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград”.
 
Документация
Пълният текст на конкурсните условия
Обособена позиция № 1
Обособена позиция № 2
Обособена позиция № 3
Обособена позиция № 4

Протокол на комисията

Предложение на областния управител към класирания на второ място по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2    Писмо № 06-03-4 от 16.02.2015 г.

Протокол съгл. чл. 101, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане на публична покана  на обществена поръчка 06-03-3/2015

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu