РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

9075048- преписка в АОП

Обява с предмет на поръчката: 
"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.“ Във връзка с изпълнението на проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014–2020 мерки за предотвратяване на наводнения. 
 
Документация
 
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (сканирана) - тук

Документация за участие - сканирана Documentation-OP-20180418.pdf

Документация за участие и приложения - doc формат :

Документация изтегли

Приложения изтегли

Технически изисквания изтегли

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9075398 (АОП)
Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук 

Договор РР-24/29.05.2018 г. към публикацията

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu