REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, насрочено за 27.02.2020 г. - тук

Материали към дневния ред:

- Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Благоевград за 2019 г.; тук
- Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2019 г.; тук
- Бюджет на Асоциация по ВиК Благоевград за 2020 г.; тук
- Искане от община Петрич с изх. № 08-00-1/08.01.2020 г., за свикване на заседание на Общото събрание, с предложение за приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, чрез отпадане на община Петрич; тук
- Копие от Решение № 8/05.12.2019 г. на Общински съвет Петрич; тук
- Копие от Решение № 19/27.12.2019 г. на Общински съвет Петрич. тук