REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Auctions

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД            
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

№ по ред Местонахождение на имотите Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите Депозит /лева/ Дата на търга Час на търга
  Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1 872,00 Недвижими имоти – публична държавна собственост представляващи: девет броя помещения /стаи/ №204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217, с обща площ от 436,00 кв. метра, представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.10 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящи се на втори етаж от масивна административна сграда, описани в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година. 200,00 16.04.2018г. 10.00

Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.

Read more ...

Заповед на областния управител за определяне на наемател за недвижими имоти - държавна собстевност гр. Петрич

Заповед на областния управител за определяне на наемател на следните недвижими имоти – частна държавна собственост: Първи етаж от двуетажна масивна сграда с площ от 128,00 кв. метра, с идентификатор 56126.602.3712.1, находящ се в град Петрич, ул. „Тома Митов“ №3 и пристройка, представляваща самостоятелен обект с площ от 64,00 кв. метра с идентификатор 56126.602.3712.2 по КККР на гр. Петрич, за които е съставен Акт за частна държавна собственост №2398 от 10.12.2012г., под наем за срок от 5 /пет/ години. Горепосочените имоти са с предназначение за административна дейност. виж тук

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Местонахождение на имотите Начална тръжна цена без ДДС /лева/ Описание на имотите Депозит /лева/ Дата на търга Час на търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1 312,00 Самостоятелен обект с идентификатор: 04279.621.34.1.3, с площ 100.00 /сто/ кв.м., представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, описан в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година; 200,00 27.03.2018г. 10:00

Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.

Read more ...