REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД            
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

№ по ред Местонахождение на имотите Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите Депозит /лева/ Дата на търга Час на търга
  Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1 872,00 Недвижими имоти – публична държавна собственост представляващи: девет броя помещения /стаи/ №204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217, с обща площ от 436,00 кв. метра, представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.10 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящи се на втори етаж от масивна административна сграда, описани в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година. 200,00 16.04.2018г. 10.00

Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.


Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 13.03.2018 год. до 13.04.2018 год., включително в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер от 08.30 часа до 17.30 часа. Цена на тръжната документация – 40 /четиридесет/ лева с ДДС, вносима по сметка на Областна администрация Благоевград в БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC : BG85 BUIB 7837 3104 0676 01 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер, с картово плащане на POS терминал.
Оглед на имотите може да се извършва само след закупуване на тръжната документация в периода от 13.03.2018 год. до 13.04.2018 год. включително, след съгласуване на времето за извършване на огледа на телефон - 073/82-70-53 или на телефон - 073-82-70-36.
Краен срок за подаване на заявление за участие: Заявлението, ведно с изискващите се документи се подават в деловодството на Областна администрация Благоевград до 17.30 часа на 13.04.2018г.
Търгът ще се проведе на 16.04.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9, стая № 48, етаж 4.
Депозитът за участие в търга е в размер на 200 лева, вносим всеки работен ден /08.30ч.-17.30ч./ от 13.03.2018 год. до 13.04.2018 год. /включително/ по сметка на Областна администрация Благоевград в БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC : BUIB BG SF, IBAN BG22 BUIB 7837 3304 0676 03 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер. Депозитът на спечелилия търга се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи. Депозитът на останалите участници в търга се освобождава и връща по посочена от тях банкова сметка след влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга.
Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство в РБългария, закупили и представили изискващите се документи, посочени в тръжната документация при условията предвидени в тръжните книжа.
Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти - държавна собственост. Съгласно §1а, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Критерии за оценка: Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената наемна цена за обектите, като същата не може да бъде по-ниска от обявената с търга начална тръжна цена. При подаване на ценовото предложение участникът предлага наемна цена без включен ДДС. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена.          След като заповедта за определяне на наемател влезе в сила се сключва договор за наем. Върху наемната цена, предложена от определения за спечелил търга участник се начислява ДДС. Консумативните разходи, текущите (и основни) ремонти са за сметка на наемателя. Заплащането на такса смет и данък сгради за наетия обект/и е за сметка на наемодателя.
Допълнителна информация за търга може да бъде получена в Областна администрация Благоевград на тел. 073/82-70-53 или на тел.073/82-70-36, всеки работен ден от 13.03.2018 год. до 13.04.2018 год., включително от 08.30 часа до 17.30 часа.