REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М  К О Н К У Р С :

І. За длъжността:

Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – Висше;

- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;

- Минимален ранг – ІV младши;

- Минимален професионален опит – две години.

С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

 

ІІ. Минимален и максимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация / Приложение № 1 към чл. 3, т. 2/ от 510 лв. до 1200 лв.

ІІІ. Начина на провеждане на конкурса:

Решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функциите на администрацията, и с професионалната област на длъжността.

С кандидатите постигнали резултат над минималния ще бъде проведено интервю.

ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление по чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /копия/;

5. Кандидатите да представят: лична карта /копие/; СV /Европейски формат на автобиография/; мотивационно писмо; други документи за преминат курс по обучение в определената област/, ако притежава такива.

V. Документите за конкурса следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Областна администрация Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9 /партер/, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.

1. Длъжностно лице, което ще приема документите – г-жа Роза Филипова – старши специалист в дирекция „АПОФУС“.

2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от Длъжностното лице, определено да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.

3. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа /Jobs.bg /, на интернет страницата на администрацията и на информационното табло в сградата на Областната администрация Благоевград.

4. В обявлението за конкурса да се съдържат всички данни от настоящата заповед, както и кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика и информация за размера на основната заплата за длъжността.

5. Списъците или съобщенията във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Областната администрация и на електронната страница на Областна администрация Благоевград /www.bl.government.bg/.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се представи за запознаване на всеки кандидат

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика съгласно приложение № 1 от НПКДС;

Цел на длъжността:

Изпълнява функции, свързани с регионалното развитие, териториалното устройство, управление на води, водни обекти, и водностопански системи и съоръжения.

Областен управител
Бисер Михайлов