REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С :

І. За длъжността:
Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация – Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
- Образование – Висше
- Образователно – квалификационна степен бакалавър;
- Минимален ранг – V младши;
- Минимален професионален опит – не се изисква.

С предимство са кандидати завършили специалност „Право“.
ІІ. Минимален и максимален размер на основната заплата, определена за длъжността, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация /от Приложение № 1 към чл. 3, ал.2/ от 590 лв. до 1600 лв.

ІІІ. Начина на провеждане на конкурса:
Решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функциите на администрацията, и с професионалната област на длъжността.
С кандидатите постигнали резултат над минималния ще бъде проведено интервю.
ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива /копия/;
5. Кандидатите да представят: СV /Европейски формат на автобиография/; мотивационно писмо; други документи за преминат курс по обучение в определената област/, ако притежава такива.
V. Документите за конкурса следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Областна администрация Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9 /партер/, в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.
1. Длъжностно лице, което ще приема документите – г-жа Искра Христова – старши специалист в дирекция АКРРДС.
2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника си се уведомяват от Длъжностното лице, определено да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
3. Обявлението за конкурса се публикува в регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа /Jobs.bg /, на интернет страницата на администрацията и на информационното табло в сградата на Областната администрация Благоевград.
4. В обявлението да се съдържат всички данни от настоящата заповедта, както и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика и информация за размера на основната заплата за длъжността.
5. Списъци или съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Областната администрация и на електронната страница на Областна администрация Благоевград /www.blagoevgrad.government.bg/.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се представи за запознаване на всеки кандидат.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика съгласно приложение № 1 от НПКДС;
ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Разглеждане и решаване на поставените проблеми и задачи в законоустановените срокове, което налага познаване на българското законодателство – гражданско, административно, финансово, търговско; познаване на устройството, функциите и дейността на държавната администрация; познаване структурата и функционалното предназначение на имотите- публична и частна държавна собственост.
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
Решаване на проблеми свързани с управлението и разпореждането на държавната собственост на територията на Област Благоевград.
Даване на указания, устни и писмени консултации, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите по които работи.
Участие в работни групи, комисии и други органи по проблемите в кръга на неговата компетентност
Даване на консултации и указания, съобразно действащата нормативна уредба по проблеми на управлението на държавната собственост.

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград

Сканирана обява