REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 4, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВЯМ КОНКУРС:

І. За длъжността:
Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация – Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
- Образование – Висше;
- Образователно – професионален бакалавър;
- Минимален ранг – V младши;
- Минимален професионален опит – не се изисква.
С предимство са кандидатите завършили Висше „Право“ с придобита юридическа правоспособност;


ІІ. Минимален и максимален размер на основната заплата, определена за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – експертно ниво 7/от Приложение № 1 към чл. 3, ал.2/ от 610 лв. до 1600 лв./
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІІІ. Начина на провеждане на конкурса:
Решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функциите на администрацията, и с професионалната област на длъжността.
С кандидатите постигнали резултат над минималния ще бъде проведено интервю.

ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, като не се прилага диплома, а само номер, дата и издател на дипломата. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива /копия/;
5. Кандидатите да представят: лична карта за справка, която се връща веднага на лицето; СV /Европейски формат на автобиография/, мотивационно писмо и други документи за преминат курс по обучение в определената област/, ако притежават такива.

V. Документите за конкурса следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Областна администрация Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9 /партер/ или по електронен път, като в този случай, заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса. Документите се изпращат от кандидата по електронен път на имейл – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на Системата за сигурно електронно връчване .
1. Длъжностно лице, което ще приема документите – г-жа Искра Христова – старши специалист в дирекция АКРРДС.
2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника си се уведомяват от Длъжностното лице, определено да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. В случай на подаване на документи по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път от длъжностно лице определено да приема документите за конкурса.
3. Обявлението за конкурса да се публикува в регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа /Jobs.bg /, на интернет страницата на администрацията и на информационното табло в сградата на Областната администрация Благоевград.
4. В обявлението да се съдържат всички данни от настоящата заповед, както и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика и информация за размера на основната заплата за длъжността.
5. Списъци или съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Областната администрация и на електронната страница на Областна администрация Благоевград /www.blagoevgrad.government.bg/.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се представи за запознаване на всеки кандидат.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика съгласно приложение № 1 от НПКПМДСл;

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ НА ДЛЪЖНОСТТА

Разглеждане и решаване на поставените проблеми и задачи в законоустановените срокове, което налага познаване на българското законодателство – гражданско, административно, финансово, търговско; познаване на устройството, функциите и дейността на държавната администрация; познаване структурата и функционалното предназначение на имотите- публична и частна държавна собственост.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТА

Решаване на проблеми свързани с управлението и разпореждането на държавната собственост на територията на Област Благоевград.
Даване на указания, устни и писмени консултации, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите по които работи.
Водене на активна политика за насърчаване на пътната безопасност чрез провеждане на заседания на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград.

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград