REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 4, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

І. За длъжността:
Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;
- Минимален ранг – ІV младши;
- Минимален професионален опит – две години.
С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

ІІ. Минимален и максимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приложение № 1 към чл. 3, ал.2 /от 730 лв. до 2450 лв./
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІІІ. Начина на провеждане на конкурса:
Решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функциите на администрацията, и с професионалната област на длъжността.
С кандидатите постигнали резултат над минималния ще бъде проведено интервю.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /копия/;
5. Кандидатите следва да представят: лична карта за справка, която се връща веднага на лицето, СV /Европейски формат на автобиография/, мотивационно писмо и други документи за преминат курс по обучение в определената област, ако притежават такива.
V. Документите за конкурса следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в Деловодството на Областна администрация Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9 /партер/ или по електронна поща, като в този случай, заявлението по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите могат да се изпращат от кандидата по електронна поща на имейл – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или чрез Системата за сигурно електронно връчване с адресат Областна администрация Благоевград.
Длъжностно лице, което ще приема документите – г-жа Искра Христова – старши специалист в дирекция АКРРДС.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника си се уведомяват от Длъжностното лице, определено да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
В случай на подаване на документи по електронна поща информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронна поща от длъжностното лице, определено да приема документите за конкурса.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока за подаване на документи, посочен в заповедта, не се регистрират. Когато след изтичането на срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление, органът по назначаването със заповед прекратява конкурсната процедура.
Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа /Jobs.bg /, на интернет страницата на администрацията и на информационното табло в сградата на администрацията /общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата/. В обявлението да се съдържат всички данни от настоящата заповед, както и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика и информация за размера на основната заплата за длъжността.
Списъци и съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Областната администрация и на електронната страница на Областна администрация Благоевград /www.blagoevgrad.government.bg/.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се представи за запознаване на всеки кандидат.
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика съгласно приложение № 1 от НПКПМДСл;

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Регионално развитие, териториално устройство.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТА
- Изпълнява функции, свързани с регионалното развитие, териториалното устройство, управление на води, водни обекти, и водностопански системи и съоръжения.

НИКОЛАЙ ШУШКОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград