REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С :

І. За длъжността:
Старши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” към Областна администрация Благоевград.
Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността:
1. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Образование – Висше;
3. Образователно квалификационна степен бакалавър;
4. Минимален ранг – V младши;
5. Минимален професионален опит – 1 /една/ година.
ІІ. Минимален и максимален размер на основната заплата, определена за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – експертно ниво 6 /от Приложение № 1 към чл. 3, ал.2/ от 710 лв. до 1700 лв./
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация Благоевград.
ІІІ. Начина на провеждане на конкурса:
Решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функциите на администрацията, и с професионалната област на длъжността.
С кандидатите постигнали резултат над минималния ще бъде проведено интервю.
Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – „Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.“
ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /копия/;
5. Кандидатите следва да представят: лична карта за справка, която се връща веднага на лицето, СV /Европейски формат на автобиография/, мотивационно писмо и други документи за преминат курс по обучение в определената област/, ако притежават такива.
V. Документите за конкурса следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в Деловодството на Областна администрация Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9 /партер/ или по електронна поща, като в този случай, заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се изпращат от кандидата по електронна поща на имейл – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на Системата за сигурно електронно връчване.
1. Длъжностно лице, което ще приема документите – г-жа Искра Христова – старши специалист в дирекция АКРРДС.
2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника си се уведомяват от длъжностното лице, определено да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. В случай на подаване на документи по електронна поща информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронна поща от длъжностното лице определено да приема документите за конкурса.
3. Обявлението за конкурса да се публикува в регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа /Jobs.bg /, на интернет страницата на администрацията и на информационното табло в сградата на Областната администрация Благоевград.
4. В обявлението да се съдържат всички данни от настоящата заповедта, както и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика и информация за размера на основната заплата за длъжността.
5. Списъци или съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Областната администрация и на електронната страница на Областна администрация Благоевград /www.blagoevgrad.government.bg/.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се представи за запознаване на всеки кандидат.
VI. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика.
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ НА ДЛЪЖНОСТТА
- Административна, финансово-счетоводна и бюджетна дейност.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТА
- Като оперативен счетоводител ежедневно регистрира всякакъв вид първични счетоводни документи, касаещи финансово-счетоводната дейност на Областна администрация Благоевград.
VII. Допълнителна информация за начина на определяне на размера на основната заплата, съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на Областна администрация Благоевград.
Съгласно чл. 8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 9 и чл.10 от Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация Благоевград – „Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация – Благоевград и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в администрацията и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

НИКОЛАЙ ШУШКОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград