REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Classifieds

Заповед ОА-РР-136 от 03.07.2020 г. за одобряване на ПУП

Областният управител , съгласно чл. 124б от ЗУТ, одобрява техническо задание за изготвяне на ПУП - Парцеларен план за обект "Електронна съобщителна брежа "Кабел Актив" ООД на територията на община Гоце делчев, община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча" 

ЗАПОВЕД ОА-РР-136/03.07.2020 Г.

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора в района на ТП Държавно горско стопанство „Симитли”.

„Агролеспроект” ЕООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство „Симитли”.

Списък на имотите придобили характеристиките на гора

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.

Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.

Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.

В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В предложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.

Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър - за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.