REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Classifieds

Заповеди на директора на РДГ Благоевград за забрана на достъпа до горски територии - Сандански и Разлог

Със Заповеди № РД05-201, РД05-202, РД05-203, издадени на 04.10.2019 г. от директора на РДГ Благоевград инж. Сашко Попов се забранява достъпът и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектирани зони:

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Сандански" тук;

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Разлог" тук;

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Елешница" тук.

Заповед на директора на РДГ Благоевград за забрана на достъпа до горски територии

Със Заповед № РД05-174/17.09.2019 директорът на РДГ Благоевград инж. Сашко Попов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете :

- ПЛСР - Ласкарево - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР - Мелник - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР Склаве - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР - Хотово - на територията на ТП ДГС "Сандански".

Виж заповедта

Заповед № РД05-174/17.09.2019

Заповед на Регионална дирекция по горите - Благоевград

Със Заповед № РД05-158/21.08.2019 директорът на РДГ Благоевград инж. Георги Янкулов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете - с. Аврамово, общ. Якоруда.

Заповед № РД05-158/21.08.2019

Обявление за издадено разрешение за строеж за "Електронна съобщителна мрежа"

Областният управител на област Благоевград в изпълнение на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 148, ал. 3 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС – 047 от 04.06.2018 год. на възложителя „ВАЙТЪЛ - И“ ЕООД, с ЕИК 811208462, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Македония“ № 41, да извърши строителните и монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на Област Благоевград на 30.05.2018 год. технически инвестиционен проект за обект: „Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД“:

ЕТАП 1: „Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД от с. Рибник през с. Старчево, с. Кърналово, с. Михнево, с. Кавракирово, с. Първомай до град Петрич, община Петрич“;

ЕТАП 2: „Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД от с. Беласица през с. Коларово, с. Самуилово, с. Камена, с. Яворница, с. Ключ, с. Скрът, с. Габрене до ГКПП „Златарево“, община Петрич“;

ЕТАП 3: „Монтаж на оптичен кабел в съществуваща тръбна мрежа от с. Рибник, община Петрич, до с. Дамяница, община Сандански“;

ЕТАП 4: „Подземна тръбна и електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД към с. Кърналово и с. Рупите, община Петрич“.

Местоположението на обекта е на територията на Община Петрич и Община Сандански, Област Благоевград.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Благоевград пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.