Съобщение на осн. чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК обявявам Заповед ДИ-52/17.11.2020 г. за отписване от актовети книги на имоти - държавна собственост.

Съобщение 94М-00-82(3)/2021

Заповед  ДИ-52/17.11.2020 г.