Съобщение на осн. чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК обявявам Заповед ДИ-2/11.01.2021 г. за отписване от актовети книги на имоти - държавна собственост.

Съобщение 08-09-36(1)/2021

Заповед  ДИ-2/11.01.2021 г.