REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Състав и дейност на Областния съвет за тристранно сътрудничество

Председател: Областен управител на област с административен център Благоевград
 
Зам.-председател:  Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт, дирекция АКРРДС

 Членове:
1. Началник на Регионален инспекторат по образованието – гр. Благоевград
2. Директор на Дирекция „Регионално служба по заетостта“ –гр. Благоевград
3. Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда“ – гр. Благоевград
4. Директор на офис Благоевград към ТД на НАП - София
5. Директор на Регионално управление „Социално осигуряване“ – гр. Благоевград
6. Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Благоевград
7. Председател на Търговско-промишлена палата“ – гр. Благоевград
8. Председател на Българска стопанска камара – гр. Благоевград
9. Председател на Конфедерация на труда „Подкрепа“ – гр. Благоевград
10. Председател на Регионален съвет на Конфедерация на независимите синдикати в България – гр. Благоевград
11. Председател на Регионална организация на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“

Областният съвет за тристранно сътрудничество Благоевград е постоянен орган за осъществяване на консултации и сътрудничество по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, социалните проблеми, както и по въпросите на жизненото равнище, които са специфични за областта.
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничествоpdf

Протоколи
Протокол от 26.09.2016 г
Протокол от 27.11.2015 г
Протокол от 08.12.2014 г.
Протокол от 24.10.2014 г.
Протокол от 19.12.2013 г.